in ,

Jubileusz „Naszego Świata”. Pismo Polaków we Włoszech ma już 15 lat!

Z okazji 15-lecia istnienia naszego pisma, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 2004 roku, z przyjemnością prezentujemy cenną monografię, pt. „Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku”, przedstawiającą obraz Włoch i diaspory polskiej we Włoszech, powstały w oparciu o doniesienia prasowe dwóch periodyków: „Naszego Świata” oraz „Biuletynu Polonia Włoska”. Maria Rółkowska, autorka tej pracy badawczej liczącej, przeanalizowała łącznie 931 tekstów prasowych (!), które ukazały się na łamach naszego pisma w latach 2004-2010 oraz 344 artykułów zamieszczonych na łamach „Biuletynu Polonia Włoska”.

Okładka książki Marii Rółkowskiej „Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku”

W monografii, w kontekście historycznym i kulturowym, przedstawiono prasowy obraz Włoch początku XXI wieku. Za materiał źródłowy posłużyły nieujmowane dotąd w badaniach periodyki wydawane na Półwyspie Apenińskim – „Polonia Włoska. Biuletyn informacyjny” oraz „Nasz Świat. Dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech”. Informacje publikowane w analizowanych pismach, choć koncentrują się na teraźniejszości diaspory polskiej w Italii (m.in. działalności Związku Polaków we Włoszech, aktywności organizacji polonijnych i polsko-włoskich, obecności kultury polskiej na Półwyspie Apenińskim, życiu codziennym polskich migrantów zarobkowych), to odnoszą się również do rozproszonych i często nieznanych wiadomości o relacjach polsko-włoskich w przeszłości. Obraz, jaki wyłania się z prasowego zapisu, stanowi istotny materiał faktograficzny dotyczący historii społeczności polskiej za granicą i dokumentuje procesy autoidentyfikacji Polaków we Włoszech – stanowiących część wielonarodowej, wielokulturowej i wielojęzycznej „Italii wielu Italii” – opis książki, materiały prasowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Maria Rółkowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2008 roku pełni funkcję Kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego Jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe nakierowane są na badanie komunikacji międzykulturowej, historię mediów polonijnych i polskojęzycznych, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz wiedzy o kulturze polskiej. Jest autorkę licznych artykułów naukowych, współredaktorka książek: Polskość z daleka i bliska (2010), W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku (2014), Język polski nie taki obcy (2015).

Ze wstępu do książki Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XX wieku.

„Celem autorki prezentowanej pracy jest przedstawieni polskich Italii – będących elementem składowym „Italii wielu Italii”*. Jako materiał źródłowy wykorzystano prasę w języku polskim adresowaną do Polonii i Polaków we Włoszech, wydawaną na Półwyspie Apenińskim na początku XXI wieku. Ukazane w dwóch analizowanych tytułach prasowych obrazy Włochy są szczególnym i mało znanym, a być może nawet zupełnie nieznanym Polakom w ojczyźnie wizerunkiem Italii. Szczególnym, ponieważ pokazuje on Półwysep Apenińskim tylko w niewielkim stopniu jako obcy kraj – zamieszkały przez Włochów, a przede wszystkim jako kraj widziany oczyma Polaków, którzy w nim mieszkają – zarówno przez pewien czas (Polacy we Włoszech), jak i traktujący Republikę Włoską jako swoją ojczyznę na zawsze (członkowie Polonii). Bardzo istotny jest fakt, że informacje na temat Włoch i Polaków we Włoszech przedstawione w analizowanych periodykach nie są obecne lub też są tylko w niewielkim stopniu ukazywane przez media polskie i włoskie. Zatem wiadomości prezentowane w obu tytułach prasowych stanowią unikatowy wizerunek Włoch widziany oczyma Polaków mieszkających w tym kraju, są także kroniką najnowszej historii diaspory polskiej w Italii. Polskie Italie prezentowane w obu pismach mają elementy wspólne, jak i zupełnie odmienne. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie obrazy Włoch prezentowane są w prasie polskojęzycznej we Włoszech? Jakie są podobieństwa i różnice w ukazywaniu Italii w periodyku adresowanym do Polonii i w piśmie wydawanym dla Polaków we Włoszech? Jak i na ile charakter periodyku i to, kto jest jego odbiorcą, wpłynęło na sposób przedstawienia na łamach danego pisma obrazu Włoch?” (cyt. za: Polskie Italie, s. 11)

„(…) Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono definicje i zawiłości terminologiczne związane z nazewnictwem Polaków, a także przedstawicieli innych narodowości mieszkających poza swoją ojczyzną, oraz ukazano różnorodność narodową, kulturową i językową Włoch. W drugim rozdziale zawarto zarys relacji polsko-włoskich na tle wydarzeń historycznych, w tym obecności Polaków we Włoszech oraz polskich fal imigracyjnych do Italii od XII wieku po pierwsze dziesięciolecie XXI stulecia. W kolejnym rozdziale zaprezentowano media polskojęzyczne na Półwyspie apenińskim – przede wszystkim prasę – od czasu I wojny światowej do 2010 roku, ze szczególnym uwzględnieniem historii oraz informacji o obu analizowanych periodykach. Natomiast w rozdziałach od czwartego do dziesiątego ukazano obrazy Włoch obecne na łamach „Polonii Włoskiej. Biuletynu Informacyjnego” i „Naszego Świata” w latach 2004-2010”. (cyt. za: Polskie Italie, s. 11)

Książkę Marii Rółkowskiej Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XX wieku można nabyć  w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – www.wydawnictwo.uwm.edu.pl

Danuta Wojtaszczyk

Czytaj także:

Redakcja „Naszego Świata” o sobie

Życzenia urodzinowe dla „Naszego Świata” od Stowarzyszenia „Via dell’Ambra”

Obywatelstwo włoskie: Grupa Cara Italia występuje przeciwko dekretowi bezpieczeństwa. Kto już złoży wniosek nie może czekać 4 lata