in

Komunikat Ambasady RP w Rzymie dot. udziału w wyborach prezydenckich

Ambasada RP w Rzymie opublikowała w formie pytań i odpowiedzi komunikat dot. warunków udziału w wyborach prezydenckich. Placówka wyjaśniła m.in. jak zarejestrować się do udziału w głosowaniu, co trzeba zrobić, aby zagłosować w innym miejscu w drugiej turze oraz jakie zaświadczenia wydaje Konsul.

Kiedy odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
W obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

W jakich obwodach odbywa się głosowanie?
Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

Zgodnie z rozporządzeniem, na terenie mediolańskiego i rzymskiego okręgu konsularnego zostały utworzone 3 obwody głosowania:

  • Obwód głosowania nr 159, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym I, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
  • Obwód głosowania nr 160, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
  • Obwód głosowania nr 161, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym II z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Czy mogę głosować osobiście?
W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne. We Włoszech, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Kto jest uprawniony do głosowania?
Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

UWAGA
Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie oryginału ważnego, polskiego dokumentu tożsamości – ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Kserokopie dokumentów nie są honorowane.

Dokument należy przedstawić również w przypadku osobistego odbioru pakietu wyborczego w placówce dyplomatycznej – w przeciwnym wypadku pakiet nie zostanie wydany.

Spis wyborców – do kiedy można się dopisać?
Osoby już wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UWAGA
Ponieważ w Rzymie i Mediolanie będzie można głosować wyłącznie korespondencyjnie, wyborca wpisany do spisu wyborców na dzień 10 maja 2020 r., który zamierza głosować korespondencyjnie w wyborach 28 czerwca 2020 r. musi zakomunikować swój zamiar właściwemu konsulowi i podać adres do korespondencji najpóźniej do dn. 16 czerwca 2020 r. W przeciwnym razie nie otrzyma pakietu wyborczego.

Zawiadomienia konsula będzie można dokonać w szczególności poprzez wprowadzenie aktualizacji w systemie e-wybory.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Spis wyborców – jak się dopisać?
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

albo też bezpośrednio do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie lub telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1500 albo +39 02 45 38 1501.
faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

albo też bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

e-mailowo: rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 20 4303, +39 06 36 20 4337,
faksem, nr faksu: +39 06 80 66 0233.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00

Zmieniam miejsce pobytu po pierwszej turze wyborów. Gdzie mogę zagłosować w drugiej turze?
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, niż podczas I tury wyborów, nie będzie możliwe bez posiadania zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania, należy zwrócić się do konsula o wydanie takiego zaświadczenia.

Przebywam na Malcie – jak mogę zagłosować?
Za organizację wyborów za granicą odpowiada właściwy terytorialnie konsul. Konsulem właściwym dla terytorium Malty jest obecnie konsul w Rzymie. Na obszarze okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie utworzono dwa obwody głosowania nr 159 w Rzymie oraz 161 w Rzymie, właściwe wyłącznie do głosowania korespondencyjnego.

W celu udziału w głosowaniu prosimy wyborców przebywających na Malcie:

1. Jeśli wpisali się już do spisu wyborców w wyborach przewidzianych na 10 maja br. w obwodowej komisji wyborczej w Birkirkara: o potwierdzenie chęci głosowania korespondencyjnego i przesłanie na adres mailowy: rzym.amb.wk@msz.gov.pl dokładnego adresu pocztowego na Malcie, na który ma zostać doręczony pakiet wyborczy.

2. Jeśli nie wpisywali się dotychczas do spisu wyborców – o bezpośrednie wpisanie się do spisu wyborców w Rzymie (OKW nr 159 lub OKW nr 161). Sugerujemy wykorzystanie systemu e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl/.

Konsul w Rzymie podejmie wszelkie możliwe kroki, aby wyborcy otrzymali pakiety wyborcze tak szybko, jak to będzie możliwe. Pakiety po wypełnieniu należy przesłać do konsula w Rzymie.

Jakie zaświadczenia wydaje Konsul?
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;
albo do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

e-mailowo: rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
faksem, nr faksu: +39 06 80660233.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Podstawa prawna
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
Art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).

Źródło: Ambasada RP w Rzymie 

Polska znosi kwarantannę

Il 13 giugno la Polonia apre le frontiere a tutti i paesi dell’Unione Europea