in ,

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów polonijnych w 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku
Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski 1 października 2019 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. W przyszłorocznym budżecie Kancelarii Senatu zaplanowano na ten cel 110 500 000 zł.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 października 2019 r., a zakończy według następującego harmonogramu:

– dla ofert z kierunku Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna –31 października 2019 r.,

– dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 8 listopada 2019 r.,

– dla ofert z kierunku Edukacja i Infrastruktura polonijna – 22 listopada 2019 r.,

– dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 29 listopada 2019 r.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Ubiegać się o nie mogą wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą. Prezydium Senatu wyznaczyło sześć kierunków działań w 2020 roku: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert.

Pełna treść ogłoszenia o naborze:

Na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zmienionej uchwałą nr 17 Prezydium Senatu z dnia 28 września 2017 r., w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)

Szef Kancelarii Senatu ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku Czytaj dalej pod zdjęciem

I. Informacje ogólne

Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 j.t.), posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, tj.

1. Edukacja

1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie

1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym

1.4. Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania

1.5. Stypendia

2. Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju

2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

3. Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania

3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji

3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych

3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej

3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce

3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom

4. Media polonijne

4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych

4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

5. Infrastruktura polonijna

5.1. Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych

5.2. Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych i polskich za granicą

6. Pomoc charytatywna i socjalna

6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą

6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie

6.3. Stypendia socjalne

Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:

a) uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,

b) zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

II. Finansowanie zadania

1. Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 r. wyniesie łącznie 110 500 000 zł[1].

III. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania, określonego w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.

3. Do oferty należy załączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.

4. Ofertę należy złożyć wyłączniew wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl.

5. Oferta musi być podpisana w Generatorze Ofert podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w danej organizacji, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym dokumencie rejestrowym.

IV. Termin składania ofert

1. Oferty można składać od 15 października 2019 r.

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:

– dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – w dniu 31 października 2019 r.,

– dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 8 listopada 2019 r.,

– dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 22 listopada 2019 r.,

– dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 29 listopada 2019 r.

V. Sposób przekazywania informacji

1. Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą Biuro Polonijne poinformuje oferentów o decyzji Prezydium za pośrednictwem Generatora Ofert.

2. Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą e-mailową na adres dotacje@senat.gov.pl.

3. Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod następującymi numerami telefonów: (22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 92 66, (22) 694 95 56, (22) 694 91 42.

SZEF KANCELARII SENATU
Jakub Kowalski

Źródło: Senat.gov.pl

 

Polacy pracujący za granicą zarabiają coraz więcej

To nagranie podbija internet. Amerykańscy żołnierze śpiewają polski przebój zespołu Golec uOrkiestra