in

Włochy: Ważne informacje dla Polaków podróżujących do Włoch. Aktualizacja z dnia 27 lipca 2020 r.

W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i zmieniającymi się ograniczeniami koronawirusa dotyczącymi podróżowania do Włoch i poruszania się po Italii Ambasada RP w Rzymie regularnie aktualizuje informacje istotne dla obywateli Polskich. Oto, ważne zalecenia dla Polaków dotyczące podróży do Włoch (ostatnia aktualizacja z dnia 27 lipca 2020 r.) – źródło: Serwis Ambasady RP w Rzymie

Wjazd do Włoch z państw UE i strefy Schengen

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw UE, strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw. W przeciwnym wypadku, osoba podlega obowiązkowi kwarantanny po wjeździe do Włoch.

UWAGA! Od 24 lipca br. osoby, które wjeżdżają do Włoch z Bułgarii i Rumunii lub też przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.

Więcej informacji na temat wjazdu do Włoch i kwarantanny znaleźć można na stronie włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wjazd do Włoch z państw nienależących do UE i strefy Schengen

Utrzymano obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do Włoch z państw innych niż państwa UE, państwa strefy SchengenWielka Brytania, Andora, Monako, San Marino i Watykan, z wyjątkiem uwiarygodnionej konieczności zawodowej, sytuacji wyższej i niecierpiącej zwłoki potrzeby, względów zdrowotnych i powrotu do miejsca zamieszkania. Zezwolono na przemieszczanie się do/z jakiegolwiek państwa/terytorium z powodu uwiarygodnionej nauki.

Kwarantanna obejmuje także osoby, które przybywają do Włoch z państw lub terytoriów takich jak państwa UE i strefy Schengen, Wielka Brytania, Andora, Monako, San Marino i Watykan, jeśli w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch przebywały w państwach lub terytoriach innych niż wyżej wymienione. Oznacza to, że przykładowo autokwarantanną będzie objęty polski obywatel, który przybywa do Włoch z Polski, ale w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch będzie przebywać w państwie lub terytorium innym niż państwa UE i strefy Schengen, Zjednoczonego Królestwa, Andora, Monako, San Marino i Watykan, przy zachowaniu dotychczasowych wyjątków dotyczących np. kierowców ciężarówek.

Osoby przybywające do Włoch z państw lub terytoriów innych niż państwa UE i strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andora, Monako, San Marino i Watykan, są zobowiązane wypełnić deklarację, w której potwierdzają, że nie są objęte kwarantanną i nie chorują na Covid-19; podają miejsce, z którego przybywają do Włoch, a także informacje dot. środka transportu, którym przybywają do Włoch. Osoby, które na podstawie omówionych wyżej przepisów podlegają autokwarantannie, muszą podać miejsce jej odbywania.

ZAKAZ WJAZDU DO WŁOCH

UWAGA! W dniu 16 lipca br. wprowadzono zakaz wjazdu do Włoch w dniach 16-31 lipca br. dla osób przemieszczających się z lub w ciągu ostatnich 14 dni przebywających na terytorium jednego z państw podwyższonego ryzyka w związku z COVID-19: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Brazylia, Bośnia i Hercegowina, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana, Kosowo, Czarnogóra oraz Serbia.
Zakaz nie dotyczy obywateli Włoch i innych państw UE, państw strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu oraz zamieszkujących z nimi członków bliskiej rodziny (współmałżonek, partner, dzieci w wieku do 21 lat, rodzice, inni członkowie rodziny uzależnieni od ww. obywateli z powodu niepełnosprawności), pod warunkiem, że osoby te posiadają zarejestrowany adres zamieszkania we Włoszech od daty wcześniejszej niż 16 lipca 2020 r.

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • Podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5° C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • podczas podróży samochodem należy zachować 1 metr odległości pomiędzy podróżującymi. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pasażerowie powinni stosować maseczkę zakrywającą nos i usta. Obostrzenia dot. ilości osób nie dotyczą osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Osobom wjeżdżającym na Sycylię zaleca się rejestrację pobytu za pośrednictwem aplikacji „Bezpieczna Sycylia” (Sicilia Sicura) lub też poprzez przygotowaną w tym celu stronę internetową.

 

Ograniczenia transportowe dla regionu Sardynii:

 • z dniem 5 czerwca br. przywrócone zostały połączenia drogą morską oraz krajowe połączenia lotnicze, natomiast z dniem 25 czerwca br. przywrócone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze.
 • turyści, którzy decydują się na wyjazd na Sardynię są zobligowani zarejestrować się na stronach regionu lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji „bezpieczna Sardynia” (Sardegna Sicura). Możliwe jest również dokonanie rejestracji na pokładzie statku lub samolotu (wzór formularza rejestracyjnego).

​​​​​​

Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch oraz spodziewać się wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Pozostałe obostrzenia na terenie Włoch

 • Na terenie całego kraju w ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych, w tym w środkach transportu zbiorowego oraz tam, gdzie nie jest możliwe utrzymanie bezpiecznego dystansu interpersonalnego, obowiązuje nakaz noszenia maseczek (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych). Nakaz nie obowiązuje dzieci poniżej 6 roku życia, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczek, oraz osób, które wchodzą w interakcje w tymi dwiema grupami;
 • Dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
 • Dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Dopuszczona podstawowa aktywność sportowa i motoryczna w siłowniach, na pływalniach, w centrach i klubach sportowych itp. pod warunkiem zagwarantowania przez obiekty przestrzegania stosownych protokołów bezpieczeństwa;
 • Dozwolona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki, pod warunkiem zachowania 1 m dystansu interpersonalnego (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych), 2 m w przypadku aktywności fizycznej;
 • Dozwolona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury pod warunkiem wdrożenia protokołów bezpieczeństwa sanitarnego i możliwości zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m. Podczas zwiedzania z przewodnikiem obowiązek noszenia maseczki przez przewodnika i uczestników;
 • Dozwolone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, pod warunkiem zachowania dystansu interpersonalnego 1 m (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych). Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć 1000 osób podczas pokazów na świeżym powietrzu i 200 osób na salę przy pokazach w miejscach zamkniętych. Pozostają zawieszone wszelkie wydarzenia skutkujące powstawaniem zgromadzeń, w przypadku których nie jest możliwe spełnienie ww. wymogów;
 • Od 15 lipca br. dozwolona jest działalność dyskotek, klubów i innych podobnych lokali, pod warunkiem ograniczenia aktywności tanecznej wyłącznie do przestrzeni zewnętrznych (tarasy, ogrody etc.). Obowiązek zachowania dystansu interpersonalnego 1 m (2 m w przypadku osób wchodzących na parkiet). Obowiązek noszenia maseczki w przestrzeniach zamkniętych, a także na świeżym powietrzu, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości 1 m. Brak możliwości konsumpcji przy barze;
 • Od 15 lipca br. dozwolona jest organizacja targów i kongresów, pod warunkiem zagwarantowania odległości 1 m między uczestnikami. Obowiązek noszenia maseczek;
 • Dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
 • Dozwolona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom (np. przyjęć w ramach kongresów).
 • Zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Wyjazd z Włoch

 • Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla obywateli Unii Europejskiej.

Sytuacja na granicach Włoch
Informacje na temat wjazdu do poszczególnych państw europejskich znajdują się na stronie internetowej Unii Europejskiej.

Wjazd do Polski
Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskali na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Co ważne, nie muszą odbywać kwarantanny. Wznowiony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach wewnętrznych granic UE, a od 17 czerwca 2020 r. również częściowo zostały wznowione loty międzynarodowe.
Więcej informacji:

Pomoc medyczna na terenie Włoch

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, prosimy o kontakt z właściwą infolinią regionalną:

Lombardia: 800 89 45 45;

Piemonte: 800 333 444;

Veneto:  800 46 23 40;

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300;

Valle d’Aosta: 800 121 121;

Umbria:  800 63 63 63;

Marche: 800 93 66 77;

Lazio: 800 11 88 00;

Campania:  800 90 96 99;

Calabria: 800 76 76 76;

Toscana: 800 55 60 60;

Sicilia: 800 45 87 87;

Emilia-Romagna: 800 033 033;

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;

Trentino Alto Adige: 800 751 751;

W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500, w Prowincji Piacenza pod numer: 05 23 31 79 79 (czynny: pn-pt, 8:00-18:00, sb: 8:00-13:00).

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia nt. postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

Więcej informacji w serwisie: Gov.pl

 

Sondaż: prawie 40 proc. Włochów z trudem dostosowuje się do wymogów sanitarnych

Prasówka sprzed lat… Wokół walczącej Warszawy 3 sierpnia 1944 r.