in

Delegowanie pracowników na terenie Włoch – co mówią przepisy

Notatka informacyjna Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie – delegowanie pracowników na terytorium Włoch.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie przekazuje poniżej informację dotyczącą opublikowanego w dniu 17 lipca 2016 roku dekretu z mocą ustawy implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ) – dalej określanym jako „Rozporządzenie”.

1. Zakres podmiotowy Rozporządzenia – pracownik delegowany.

Podpisane w dniu 17 lipca 2016 roku Rozporządzenie, weszło w życie w dniu 22 lipca 2016 roku i wprowadziło we Włoszech obowiązek stosowania do pracowników delegowanych warunków pracy i zatrudnienia przewidzianych dla pracowników najemnych we Włoszech (art. 4 Rozporządzenia).

Rozporządzenie definiuje pracownika delegowanego jako pracownika zatrudnionego w innym Państwie Członkowskim, tymczasowo skierowanego na terytorium Włoch, celem wykonywania swej pracy przez czas z góry określony lub dający się określić w odniesieniu do przyszłego i pewnego świadczenia (art. 2.1.d).

Ze względu na obserwowane duże zainteresowanie branży transportowej przedmiotową regulacją, należy podkreślić że Rozporządzenie precyzuje, iż niniejsze rozporządzenie stosuje się także w przypadku ewentualnych przewozów kabotażowych, o których mowa w Rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku oraz w Rozdziale V rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

2. Zakres przedmiotowy – stosunek pracy.

Rozporządzenie definiuje warunki pracy i zatrudnienia, co do których istnieje obowiązek ujednolicenia, w następujący sposób: warunki określone przepisami prawa i układami zbiorowymi pracy, o których mowa w artykule 51 rozporządzenia z mocą ustawy nr 81 z 2015 roku, w odniesieniu do następujących kwestii:

1) maksymalny czas pracy i minimalny okres wypoczynku;

2) minimalny okres corocznego płatnego urlopu;

3) wynagrodzenie minimalne, łącznie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) warunki di tymczasowego oddelegowania pracowników;

5) bezpieczeństwo i higiena pracy;

6) środki ochrony miejsc pracy i warunków zatrudnienia w przypadku pracownic w okresie ciąży lub okresu macierzyńskiego oraz dzieci i młodocianych;

7) zasady równego traktowania pracowników obu płci oraz inne postanowienia dotyczące zakazu dyskryminacji.

3. Umowy zbiorowe pracy.

Należy w tym miejscu nadmienić, że włoski system prawa pracy określa szczegółowe, minimalne wymogi umów o pracę w danym sektorze gospodarki lub administracji państwowej w formie zbiorowych umów pracy. Przedmiotowe umowy są negocjowane pomiędzy stowarzyszeniami pracodawców i pracowników lub też pracowników i powołanej do tego celu agencji państwowej ARAN (www.aranagenzia.it.) Wszystkie zbiorowe umowy pracy są udostępniane na stronie Narodowej Rady Gospodarki i Pracy (www.cnel.it). Aby unaocznić stopień złożoności regulacji, należy podać za włoską federacją związków zawodowych CISL, że liczba zbiorowych umów pracy z wyłączeniem administracji publicznej wyniosła706 (dane za 2015 r.).

4. Obowiązki przedsiębiorcy delegującego.

Przedsiębiorca delegujący pracownika ma obowiązek powiadomić o tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RW na dwadzieścia cztery godziny przed datą rozpoczęcia okresu delegowania oraz poinformować o wszelkich kolejnych zmianach w przeciągu pięciu dni. Czytaj dalej w Portalu Promocji Eksportu

Źródło: Portal Promocji Eksportu – Italy.trade.gov.pl, B. Górska, “Notatka informacyjna Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie – delegowanie pracowników na terytorium Włoch”, 17.11.2016 r.

Drugie spotkanie Polaków we Włoszech

Historia pewnej kartki świątecznej