in

Gdzie Polak pracujący za granicą składa wniosek o rentę lub emeryturę

Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę może złożyć w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

Złożenie wniosku uruchamia automatycznie proces równoczesnego rozpatrywania naszych uprawnień do emerytury i renty we wszystkich państwach członkowskich lub w obydwu państwach umownych, w których podlegaliśmy ubezpieczeniom. Data złożenia wniosku w instytucji jednego państwa jest wiążąca dla instytucji wszystkich zainteresowanych państw członkowskich i umownych.

Warto wiedzieć
Jeżeli wniosek o emeryturę lub rentę podlegającą koordynacji wspólnotowej lub umownej składamy w instytucji państwa zamieszkania, instytucja ta jest obowiązana do skompletowania wniosku o emeryturę/rentę przysługującą na podstawie przepisów prawnych państwa, którego instytucja ustala świadczenia
(tzw. państwa właściwego) i do przekazania takiego wniosku do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w tym państwie.

Jeżeli mieszkamy w Polsce i byliśmy zatrudnieni w Polsce oraz w innych państwach członkowskich EOG i Szwajcarii lub umownych, to wniosek o emeryturę lub rentę składamy do ZUS-u.

Do tego wniosku powinniśmy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w Polsce,
  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich lub umownych,
  • wszelkie inne dowody uzasadniające ubieganie się o określone świadczenia,
    do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć m.in. wyciąg z aktu zgonu zmarłej osoby ubezpieczonej i z aktu małżeństwa.

Osoba zamieszkała w Polsce, posiadająca wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia w państwach członkowskich lub w państwach umownych, wniosek o zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe może złożyć bezpośrednio do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej lub za pośrednictwem ZUS-u, spełniającego w odniesieniu do takiej osoby funkcję instytucji miejsca zamieszkania.

Wniosek o emeryturę lub rentę jest rozpatrywany przez ZUS, jeżeli osoba zainteresowana była w Polsce pracownikiem lub prowadziła pozarolniczą działalność na własny rachunek. W odniesieniu do rolników instytucją właściwą do załatwiania wniosków emerytalno-rentowych jest KRUS.

Rozpatrywaniem wniosków o świadczenia emerytalne lub rentowe podlegające koordynacji wspólnotowej, a także kompletowaniem wniosków o świadczenia zagraniczne zajmuje się sześć wyznaczonych terenowych jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

 


Emerytura łączona: gdzie składa się wniosek

Na świecie są ogromne różnice w poziomie wiedzy studentów

Konkurs na nauczyciela j. polskiego w SPK w Bolonii