in

Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa we Włoszech

Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa we Włoszech.

Poniższa informacja jest przedrukiem ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych we Włoszech. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak może być on przedmiotem legalizacji. – patrz zakładka „Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego”

Wymagane dokumenty:

  • ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  • kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia;
    zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  • w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Włochy wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).

Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.– link do zakładki

W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat – www.e-konsulat.gov.pl

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnieni wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

Czy Wydział Konsularny w Rzymie wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby małżeństwa jednopłciowego (unione civile), zawieranego zgodnie z prawem włoskim?

Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa konsula, więcej: Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce. – link do zakładki Nie możemy jednak zagwarantować, że takie zaświadczenie zostanie uznane za wystarczające w państwie trzecim.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Alergia kontaktowa. Oto co najczęściej uczula, kiedy robić testy i jak ją leczyć

Włochy: Na północy kraju żyje się dłużej niż na południu