in

Egzaminem z polskiego rozpoczęły się matury

Egzaminem z polskiego rozpoczęły się matury.

Rozpoczęły się matury. Około 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są to głównie osoby, które chcą poprawić swój wynik. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących w piątek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 282 tys.
Jak powiedział PAP w piątek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, jest spokojnie, wszystko przebiega tak, jak powinno. “Nie mieliśmy żadnych sygnałów z okręgowych komisji egzaminacyjnych” – poinformował dyrektor CKE.
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.
W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.
Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.
Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny; mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.
W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu). W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.
Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na na poziomie rozszerzonym – 180 minut.
Egzaminy pisemne przeprowadzane są rano i po południu. W piątek po południu będzie przeprowadzony egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało ponad 54 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.
Na egzaminie z polskiego na poziomie rozszerzonym maturzysta musi napisać tekst własny na jeden z dwóch tematów do wyboru.
Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.
Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

Odcinek ‘Polska level wyżej – tajemnice Dusznik-Zdroju’

Katania: Złożenie wieńca na grobie polskiego pilota