in

Jak egzekwować alimenty od rodzica przebywającego za granicą

Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, nawet jeśli przebywają oni za granicą. Sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń alimentacyjnych zależy od kraju pobytu dłużnika i osoby uprawnionej do alimentów.

alimenty11

Jeśli przebywający na emigracji rodzic uchyla się od płacenia alimentów, zazwyczaj w pierwszej kolejności należy uzyskać w Polsce wyrok sądowy zasądzający alimenty.

Dalsze postępowanie zależy od tego, w jakim państwie mieszka dłużnik, tj.: czy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, czy w innym państwie, ale z którym Polska zawarła umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych, czy też w państwie, z którym Polskę łączy tzw. wzajemność faktyczna w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych (np. USA, Kanada).

Ponad 60 państw jest stronami Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dn. 20 czerwca 1956r.

Alimenty można egzekwować na dwa sposoby:

  1. Pierwszy to skorzystanie z Konwencji Nowojorskiej. Na jej podstawie można zwrócić się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca pobytu dziecka z wnioskiem, aby przesłał do właściwego organu w państwie pobytu dłużnika dokumenty upoważniające do przeprowadzenia egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd polski. Dzięki temu nie musimy dochodzić alimentów samodzielnie,  to sąd okręgowy będzie wykonywał za nas wszelkie czynności.
    Za czynności podejmowane w trybie Konwencji nowojorskiej związane z przyjmowaniem wniosków i dokumentów uzasadniających roszczenia alimentacyjne nie pobiera się opłat.
    Organ zagraniczny, w zależności od konkretnej sytuacji, kieruje sprawę do właściwego sądu w celu nadania polskiemu wyrokowi klauzuli wykonalności lub w celu zasądzenia alimentów.
  2. Drugim sposobem egzekwowania alimentów jest dochodzenie roszczenia na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) NR. 4/2009 i dotyczy ono egzekucji na terenie Unii Europejskiej. Osoba nieotrzymująca alimentów może wystąpić za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania do specjalnego urzędu centralnego w kraju UE, w którym mają być dochodzone alimenty.
    Dzięki w/w rozporządzeniu procedura alimentacyjna będzie szybsza, a alimenty będą szybciej egzekwowane w Polsce bez konieczności potwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Witaminy A, E, D i K: Fakty i mity

Ciekawostki o paszporcie