in

Polska: Oddział przygotowawczy – wsparciem dla dzieci powracających

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego lub innego przedmiotu to często niewystarczające wsparcie dla dzieci rozpoczynających naukę w polskiej szkole.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: rodzina przeprowadza się do Polski. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Niestety słabo zna język polski. Ma również problemy z komunikacją i adaptacją w nowym środowisku, wynikające z różnic kulturowych oraz innych zasad panujących w naszym systemie szkolnym. Czy szkoły mają narzędzia, by wspierać dzieci w takiej sytuacji?

Zmiany w przepisach

W ubiegłym roku, w przepisach dotyczących przyjmowania do szkół osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, MEN ujął możliwość tworzenia oddziału przygotowawczego.

Oddział przygotowawczy – co to takiego?

Oddział przygotowawczy to oddział szkolny, tworzony dla dzieci, które wcześniej uczęszczały do szkoły za granicą Polski, a obecnie podlegają obowiązkowi szkolnemu w naszym kraju.

Jest to forma wsparcia dla dzieci, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Szczególnie potrzebna dzieciom, które wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Dlaczego? Ponieważ niezbędne jest dostosowanie procesu i organizacji nauki do potrzeb i możliwości edukacyjnych takich uczniów.

Do oddziału przygotowawczego mogą uczęszczać dzieci będące obywatelami polskimi oraz te, które nie mają obywatelstwa polskiego.

Jak wygląda proces tworzenia oddziału przygotowawczego?

O utworzenie oddziału przygotowawczego wnioskuje do organu prowadzącego szkołę dyrektor danej placówki.

Dyrektor szkoły powołuje również zespół kwalifikujący uczniów do oddziału przygotowawczego, w którego skład powinno wchodzić: dwóch nauczycieli i pedagog lub psycholog.

Z założenia nauczanie w oddziale przygotowawczym ma być prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Również w związku z tym liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 osób.

Jeśli oddział przygotowawczy został utworzony w innej szkole niż ta, do której uczęszcza Twoje dziecko – istnieje możliwość przyjęcia go do tego oddziału. Zwróć się z takim wnioskiem do organu prowadzącego szkołę. Oczywiście będzie to możliwe w ramach posiadanych środków.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym

Przepisy określają, jaką liczbę godzin tygodniowo można przeznaczyć na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym – od minimum 20 godzin tygodniowo dla klas I-III w szkole podstawowej do minimum 26 godzin tygodniowo w szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia w oddziale przygotowawczym mogą odbywać się w klasach łączonych.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 


Zobacz także:

Jaki dokument jest potrzebny, żeby zamiast we Włoszech rodzić w Polsce?

Mieszkanie po powrocie do Polski

‘Narodowe Czytanie’ w Mediolanie 2017

Cesena: Koncert z okazji polskiego Narodowego Święta Niepodległości