in

Polska: Wiemy, kiedy odbędą się najbliższe wybory parlamentarne

Prezydent Andrzej Duda zarządził datę wyborów parlamentarnych. Dowiedz się, w jaki sposób głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP mieszkając we Włoszech.

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października

Prezydent Andrzej Duda podpisał 6 sierpnia postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych, które odbędą się 13 października 2019 r. Teraz postanowienie głowy państwa zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw, co formalnie rozpocznie kampanię wyborczą.

Okręgowe listy wyborcze będą musiały być zarejestrowane na 40 dni przed wyborami, czyli do 3 września. Oznacza to, że komitety będą miały mniej niż miesiąc na zebranie wymaganych podpisów.

Jak głosować za granicą?

Polacy mieszkający lub przebywający za granicą nie będą już mogli zagłosować w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu korespondencyjnie.

„Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione” – czytamy w odpowiedzi przesłanej Agencji Informacyjnej Polska Press przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W związku ze zmianami obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określając ich liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Następnie konsul w danym kraju podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej na trzy tygodnie przed dniem wyborów informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zgłoszenia w konsulacie można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

‘On imię Polski podniósł do rangi gwiazd…’ 440. rocznica śmierci kard. Stanisława Hozjusza (†5 VIII 1579)

Senator Barbara Borys-Damięcka dziękuje wszystkim Polakom żyjącym za granicą