in

Rusza senacki nabór ofert na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią

16 października rusza senacki nabór ofert na realizację zadań  związanych z opieką nad Polonią.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Nabór rusza 16 października 2017 r. Po raz pierwszy będzie wyłącznie elektroniczny. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert, dostępnego pod adresem:

https://generator.senat.gov.pl.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią.

Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19. Są to następujące kierunki: Edukacja, Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, Media polonijne, Infrastruktura polonijna oraz Pomoc charytatywna i socjalna.

Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego w przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie.

Do oferty należy dołączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych lub polskich za granicą, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji.

Nieprzekraczalny termin składania ofert pływa:

– 6 listopada br. dla ofert z kierunków Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna

– 13 listopada br. dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i polskich w krajach zamieszkania

– 20 listopada br. dla ofert z kierunków Edukacja i Infrastruktura polonijna

– 30 listopada br. dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Zadania mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert powinny być wysyłane na adres: dotacje@senat.gov.pl. Wyjaśnień udzielają też pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów:

(22) 694 9036, -9264, – 9135 , -9556.

Informacja nadesłana przez:

Centrum Informacyjne Senatu
Zespół Prasowy
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Tel. 22 694 95 22
Fax. 22 694 90 26

Roma: Concerto delle soliste dell’Università di Musica ‘Fryderyk Chopin’ di Varsavia

Włochy: W regionie Marche aresztowano 20-letniego Polaka