in

O tym musisz wiedzieć chcąc głosować do PE we Włoszech

Oto, co musi wiedzieć Polak mieszkający we Włoszech, który chce głosować na polskiego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w niedzielę, 26 maja 2019 r., w godz. 7.00-21.00.

 

Gdzie można głosować w Niemczech na polskich kandydatów?

We Włoszech zostały utworzone obwodowe komisje w:

Rzymie

Obwód głosowania nr 199, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym, Ambasada RP, Via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Roma.

Mediolanie

Obwód głosowania nr 200, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan, Konsulat Generalny RP, via Monte Rosa 6, 20149 Milano.

 

Kto ma prawo do głosowania w obwodach utworzonych we Włoszech?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
 • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • zostanie wpisana do spisu wyborców

 

W jaki sposób można wpisać się do spisu wyborców w stworzonych we Włoszech obwodowych komisjach?

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia, wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

 

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego
 • W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kiedy można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. włącznie.

 

Czy w obwodach utworzonych we Włoszech można głosować korespondencyjnie?

Nie, głosować w obwodach utworzonych we Włoszech można tylko osobiście.

Czy wyborca może głosować w innym obwodzie, niż w tym, w którym został wpisany do spisu wyborców?

Wyborca za granicą musi głosować w obwodzie, w którym został wpisany do spisu wyborców. Głosowanie w innym obwodzie, w tym także w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Pogoda we Włoszech: nadciągają afrykańskie upały

Program uroczystych obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino 15-19 maja 2019