in ,

Włochy: Bonus affitto, czyli dofinansowanie od państwa na pokrycie czynszu

Rzym, 17 grudnia 2020 r. – Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i którym z tego powodu trudno jest ponieść wydatki związane z wynajmem mieszkania mogą wystąpić o specjalne świadczenie oferowane przez państwo. Świadczenie o nazwie “bonus affitto” stanowi element funduszu na rzecz niezawinionych zaległości w płaceniu czynszu (wł. “fondo morosità incolpevole”), ustalanego co roku w grudniu wraz z nowym planem budżetowym.

Czym jest “bonus affitto”, komu przysługuje i jak go uzyskać
“Bonus czynszowy” jest świadczeniem gwarantowanym przez Narodowy Fundusz Włoch w celu wspierania dostępu do mieszkań na wynajem, ustanowionym na mocy ustawy nr 431 z 1998 r. i finansowanym corocznie przez państwo.
Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy standardowym czynszem za mieszkanie komunalne a czynszem płaconym przez wnioskodawcę.
Środki finansowe z  Funduszu są rozdzielane między regiony Włoch, które z kolei przekazują je gminom. W związku z tym konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie w gminie swojego zamieszkania. Kryteria dotyczące dostępu do zapomogi mogą się nieco różnić w zależności od gminy. Poniżej publikujemy informacje na temat podstawowych zasad wypłacania świadczenia:

Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać “bonus affitto”:

  • zamieszkiwać w gminie, w której znajduje się wynajmowany dom;
  • w przypadku cudzoziemców: mieć uregulowany pobyt we Włoszech;
  • wywiązywać się z płatności wynikających z umowy najmu, pamiętając, że umowa ta musi być prawnie zarejestrowana;
  • nie być właścicielem innych nieruchomości;
  • nie być beneficjentem innych świadczeń przeznaczonych na dofinansowanie czynszu;
  • posiadać ISEE niższe, niż od maksymalnego wskaźnika ustalonego przez gminę zamieszkania.

Kryteria dostępu  do “funduszu niezawinionych zaległości w płaceniu czynszu” (FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE) – sposoby składania wniosku
Innym świadczeniem oferującym wsparcie ekonomiczne na wydatki związane z mieszkaniem jest fundusz najemców niewypłacalnych, ustanowiony dekretem z mocą ustawy 31 sierpnia 2013 r., N. 102, przekształcona ustawą z dnia 28 października 2013 r., N. 124. Dofinansowanie to jest również wypłacane przez państwo, które rozdziela środki między regiony, które z kolei przydzielają je gminom.
W związku z tym wniosek należy złożyć w gminie zamieszkania, kierując się wskazaniami okresowo publikowanego zawiadomienia (wł. bando).
Co to są “niezawinione zaległości w płaceniu czynszu (wł. “morosità incolpevole”?)
Za “niezawinione zaległości w płaceniu czynszu”  uważa się zaległości powstałe wskutek nagłej utraty lub znacznego obniżenia dochodów rodziny.
Świadczenie wypłacane jest w przypadku wystąpienia poważnych przyczyn uniemożliwiających opłacenie czynszu.
Utrata pracy lub znaczna redukcja etatu, nieprzedłużenie umowy o pracę, długotrwała choroba lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny to najczęstsze przyczyny utraty lub obniżenia dochodów rodziny, uprawniającej do nabycia dofinansowania.

Koronawirus: zwiększenie dostępu do Funduszu
Dekret z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększył liczbę podmiotów, które mogą otrzymać dofinansowanie kosztów najmu. Chodzi o osoby, których sytuacja finansowa uległa zdecydowanemu pogorszeniu się z powodu pandemii koronawirusa i kryzysu z nią związanego, tj.

   • osoby, których dochód uległ obniżeniu o ponad 30% w okresie marzec-maj 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku;
   • osoby nie dysponujące wystarczającymi środkami finansowymi, aby opłacić czynsz (affitto) i / lub opłaty dodatkowe (oneri accessori).
    Ogólne wymagania dotyczące dostępu do funduszu w przypadku niezawinionych zaległości w płatności czynszu: 
    Każdy mieszkaniec Włoch, pod warunkiem, że posiada uregulowaną sytuację pobytową i spełniający następujące wymagania:
   • będący posiadaczem zarejestrowanej umowy najmu;
   • mieszkający w najmowanej nieruchomości  od co najmniej roku;
   • nie mający możliwości uzyskania innego mieszkania, odpowiedniego do potrzeb rodziny w prowincji zamieszkania;
   • będący posiadaczem aktu eksmisji z powodu zaległości w płatnościach (atto di convalida di sfratto per morosità)

Uwaga:  wykluczone są osoby mieszkające w tzw. domach luksusowych (należących do kategorii A1, A8 i A9).

Powikłania po COVID-19

Włochy: Kosmiczna szopka w Watykanie. Użytkownicy internetu: “Okropieństwo”, biskup: “ta szopka jest piękna”