in

Wybory prezydenckie 2020: Oto, gdzie Polacy we Włoszech będą mogli głosować

We Włoszech utworzono 3 obwodowe komisje wyborcze, gdzie już 10 maja Polacy będą mogli głosować w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Oto, gdzie będzie można głosować w Italii.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w rzymskim i mediolańskim okręgu konsularnym, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).

Wyłącznie osobiste głosowanie

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Obwody głosowania dla Polaków we Włoszech

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie rzymskiego i mediolańskiego okręgu konsularnego zostały utworzone 3 obwody głosowania we Włoszech:
1)    obwód głosowania nr 159 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym,
2)    obwód głosowania nr 160 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan,
3)    obwód głosowania nr 161 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Baza Sigonella na Sycylii.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1)    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)    nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)    nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)    nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Uwaga! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Jak dokonać wpisu do spis wyborców?

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać (wzór zgłoszeńOKW MediolanOKW RzymOKW Malta):
1.    Nazwisko.
2.    Imię (imiona).
3.    Imię ojca.
4.    Datę urodzenia.
5.    Numer ewidencyjny PESEL.
6.    Miejsce pobytu wyborcy za granicą.
7.    Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
8.    Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

 

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie (obwody: Rzym):
1)    telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 204 300;
2)    e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl;
3)    pisemnie, na adres: Via di S. Valentino, 12, 00197 Roma;
4)    ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego, Via di S. Valentino, 12, 00197 Roma;
5)    faksem, nr faksu: +39 06 80 660 233;

lub do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie (obwód: Mediolan):
1)    telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1500; +39 02 45 38 1501;
2)    e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl;
3)    pisemnie, na adres: via Monte Rosa, 6, 20149 Milano;
4)    ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego, via Monte Rosa, 6, 20149 Milano;
5)    faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Koronawirus: W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 437 osób zakażonych

Rzymski cud św. Wojciecha na Drzwiach Gnieźnieńskich