in ,

Pierwsza edycja konkursu „Polak Roku we Włoszech”

Związek Polaków w Kalabrii pragnie wyróżnić i docenić sukcesy Polaków we Włoszech, czy to w działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej czy też zawodowej oraz propagować pozytywny wkład Polaków w życie współczesnych Włoch. Kandydatów można zgłaszać na adres e-mail assopolca@yahoo.it zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym „Naszego Świata” – dwutygodnika i portalu informacyjnego dla Polaków we Włoszech.

 

REGULAMIN KONKURSU “POLAK ROKU WE WŁOSZECH”

Art. 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1.
Niniejszy regulamin określa warunki I edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”, przeprowadzonego wśród obywateli polskich lub polskiego pochodzenia, zamieszkałych na terytorium włoskim i szczególnie zasłużonych dla spraw polskich.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

& 2.
Organizatorem konkursu jest “Związek Polaków w Kalabrii” (ZPwK) przy współudziale: Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, stowarzyszeń i organizacji kulturalno-oświatowych, osób prawnych i fizycznych.

& 3.
Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

& 4.
W pierwszej edycji konkursu w roku 2017 przewidziane są następujące etapy:
a) ogłoszenie konkursu;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja zwycięzców;
d) uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach, koncert i uroczysta kolacja.
Kolejne edycje konkursu mogą być modyfikowane i przystosowywane do potrzeb
poszczególnych tematów wydarzeń kulturalnych tylko przez głównego organizatora.
Wszelkie wpłaty i darowizny dotyczące konkursu “Polak Roku” wpływają na rachunek
ZPwK z dopiskiem „I Edycja Polak Roku we Włoszech”.
W celu sprawnej organizacji konkursu i towarzyszących mu wydarzeń kulturalnych
powoływani są konsultanci, odpowiedzialni za powierzone im zadania programowe oraz
stosowne rozliczenia finansowe.

Art. 2 – ORGANIZATOR
& 1.
Zajmuje się realizacją projektu, który w innych edycjach może różnie ewoluować.
Zaprasza do współpracy różne organizacje i stowarzyszenia o podobnym profilu
działalności oraz partnerów instytucjonalnych.

& 2.
Powołuje konsultantów wewnętrznych i zewnętrznych, niezbędnych do sprawnego
opracowywania poszczególnych etapów realizacji całego projektu.
Finansuje wydarzenie ze środków pochodzących z dotacji instytucjonalnych i prywatnych
sponsorów.
Zajmuje się administracją i logistyką Konkursu we współpracy z zaproszonymi do tego celu
organizacjami.

& 3.
Powołuje co roku specjalną Komisję wyborczą, złożoną z co najmniej 3 członków, z zadaniem przeanalizowania wszystkich otrzymanych zgłoszeń oraz kontroli ich zgodności z zasadami regulaminowymi.
Powołuje co roku Kapitułę, złożoną z co najmniej 5 członków, wybranych spośród osobistości kultury włoskiej i polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersytetów, dziennikarzy, pisarzy, krytyków, przedsiębiorców itp., z zadaniem wybrania 3 kandydatów z każdej kategorii, zakwalifikowanych do finału nagrody.

Art. 3 – CEL KONKURSU
& 1.
Wyłonienie i uhonorowanie osób zasłużonych w pięciu wybranych kategoriach.

& 2.
Aktywizacja środowiska polonijnego i włoskiego we Włoszech i przedstawienie
dorobku tych środowisk.

Art. 4 – KATEGORIE
Pięć wybranych kategorii konkursowych:
1. SZTUKA-KULTURA-SPORT
2. NAUKA-EDUKACJA
3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
5. WŁOCH DZIAŁAJĄCY NA RZECZ POLONII WE WŁOSZECH

Art. 5 – WYMOGI FORMALNE WNIOSKU
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
a) imię, nazwisko i wiek kandydata;
b) kategorię, w której uczestniczy;
c) uzasadnienie uczestnictwa w konkursie z opisem osiągnięć.
Wniosek należy przesłać do 28.10.2017 r. na e-maila: assopolca@yahoo.it
Komisja kwalifikacyjna może wymagać podania dodatkowych informacji rozwijających
opis osiągnięć kandydata.
Art. 6 – GŁOSOWANIE
& 1.
W głosowaniu mogą brać udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat w dniu
głosowania, spełniający wymogi statutowe, wykorzystując wszelkie udostępnione przez
organizatorów do tego celu środki.
W załączniku podane są oficjalne dane.

& 2.
Wyborcy mogą zaproponować jednego kandydata w każdej kategorii.
Może to być osoba również niepełnoletnia, która wykazała się wyjątkowymi osiągnięciami
w danej kategorii (młody Polak sukcesu).

& 3.
Komisja wyborcza dokonuje weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym,
podsumowywuje ważne głosy ze wszystkich systemów i przekazuje je Kapitule.

Art. 7 – OCENA
& 1.
Oceną wstępną kandydatów pod względem formalnym zajmuje się Komisja Kwalifikacyjna
złożona z co najmniej 3 osób, wybranych spośród Polonii, organizacji i stowarzyszeń
współpracujących z Organizatorem Konkursu.
Na podstawie zgłoszeń na assopolca@yahoo.it, za pośrednictwem oficjalnych kanałów,
Komisja decyduje o przyjęciu lub wykluczeniu kandydatury. Ostateczną decyzję z
propozycjami finalistów przekazuje Kapitule.

& 2.
Kapituła złożona jest z co najmniej 5 osób, wybranych spośród osobistości kultury polskiej i
włoskiej (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników uniwersyteckich, dziennikarzy,
pisarzy, krytyków, przedsiębiorców itp.) oraz: Prezesa ZPwK i innych instytucji
państwowych.

& 3.
W I edycji konkursu “POLAK ROKU WE WŁOSZECH” będą podlegać selekcji kandydaci,
którzy w ciągu ostatnich 5 lat spełnili warunki wyżej wymienionego regulaminu konkursu.

& 4.
Ostateczny werdykt Kapituły jest podejmowany większością głosów, w obecności co najmniej 50% + 1 (włącznie z upoważnieniami) jej członków.
Upoważnienia należy składać na piśmie na ręce Prezesa ZPwK. Powinny one zawierać dane dotyczące proponowanych kandydatów lub w sposób jasny i przejrzysty upoważniać Prezesa ZPwK do głosowania w imieniu nieobecnego członka Kapituły. Prezes ZPwK może otrzymać nie więcej niż dwa upoważnienia.
Decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna.
Prace i obrady Kapituły mają charakter tajny.
Kapituła może proponować Organizatorowi wprowadzenie odpowiednich zmian i ulepszeń
we wszystkich sprawach nieobjętych tym regulaminem.

Art. 8 – PRZYZNAWANIE NAGRÓD
Wybór finalistów (I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach) zostanie oficjalnie ogłoszony w dniu 18.11.2017 r.
Finał pierwszej edycji konkursu odbędzie się w Reggio Calabria dnia 18.11.2017 roku.
Nazwiska finalistów zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu oraz internecie.

Art. 9 – NAGRODA
Nagrodą jest statuetka zaprojektowana i wykonana przez znanego polskiego rzeźbiarza.
Statuetka nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
W przypadku, gdy finalista nie będzie mógł odebrać osobiście nagrody, może ona zostać
przekazana wskazanej i upoważnionej przez Laureata osobie lub odebrana w innym
terminie z siedziby legalnej ZPwK w Reggio Calabria.

Art. 10 – DOFINANSOWANIA
& 1.
I Edycja Konkursu “POLAK ROKU WE WŁOSZECH” współfinansowana jest przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

& 2.
W tym celu udostępnione jest konto ZPwK, na które wpływać mogą wszelkie dochody i
datki, z prośbą o wyszczególnienie celu – I Edycja PRwW. Poste Italiane C.F. 92040890805
IBAN IT22U0760116300000063862510

& 3.
Wszelkie inne przychody i rozchody ZPwK nie mogą być rozliczane z budżetu projektu
“POLAK ROKU WE WŁOSZECH”.

& 4.
Osobami odpowiedzialnymi za zgodność finansową, tylko i wyłącznie w wysokości
dofinansowań i dotacji, są: Prezes i Skarbnik ZPwK.

 

Art. 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
& 1.
W poszanowaniu ochrony danych osobowych, ktokolwiek, kto nie wyraża zgody ujawnienia na portalach społecznościowych lub na liście propozycji własnych danych oraz firmy, może zgłosić taką prośbę anulowania.

& 2.
Wysłanie propozycji za pośrednictwem odpowiednich systemów informatycznych oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich zasad powyższego regulaminu, ze strony osoby dokonującej zgłoszenie.

& 3.
Wszelkie dane osobowe osób i firm pozostają tylko do wiadomości organizatora i na potrzeby konkursowe.

Katarzyna Gralińska
Prezes ZPwK

Strona FB: Polak Roku we Włoszech

 

Neapolitańscy kibice nagrali piosenkę dla Arka Milika. Video

Inauguracja roku szkolnego Polskiej Ludoteki „Wojtek” w Ascoli Piceno i jej fili w San Benedetto del Tronto