in

Ile gotówki można przewieźć za granicę w obrębie UE?

Tłumaczymy, ile gotówki można przewieźć za granicę w obrębie UE bez obowiązku zgłaszania Służbom Granicznym. 

Wielu Polaków żyjących za granicą (w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej) wracając na wakacje do Polski zastanawia się, czy przewożąc większą ilość gotówki muszą powiadomić o tym Służbę Celną lub Straż Graniczną. Oto, jak to wygląda to w praktyce.

Osoby przekraczające wewnętrzne granice UE

Zgłoszenia należy dokonać, jeśli posiadana przez nas gotówka przekracza wartość 10 tys. euro w różnych walutach. Oznacza to, że jeżeli przewozimy ze sobą np. kilka tysięcy dolarów, kilka tysięcy funtów i kilka tysięcy euro, to należy brać pod uwagę całą tę kwotę łącznie. Kwotę należy przeliczyć po kursie z daty, kiedy przekraczamy granicę.

Kwestię tę w Polsce r art. 18 Prawa dewizowego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. Obowiązek ten dotyczy podróżnych (rezydentów i nierezydentów) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne – w obrębie Wspólnoty).

Osoby przekraczające granicę UE, należącą jednocześnie do obszaru Schengen

Wyjątek stanowią osoby przekraczające granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen.

Obszar SCHENGEN – jest obszarem (strefą), na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu wszystkich osób. Nie należy utożsamiać tej strefy z obszarem zajmowanym przez wszystkie państwa członkowskie UE, ponieważ obecnie strefa ta obejmuje łącznie terytoria 26 państw, w tym terytoria tylko 22 państw członkowskich UE: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch.

 Osoby wjeżdżające do UE lub z niej wyjeżdżające

Sytuacja wygląda inaczej dla osób wjeżdżających do UE lub z niej wyjeżdżających. W tym przypadku, jreżeli przewozimy „środki pieniężne” o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), musimy zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie „środki pieniężne” właściwym organom (w Polsce są nimi organy: Służby Celnej lub Straży Granicznej) – zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz art. 18 i 20 Prawa dewizowego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 69, poz. 597).

źródło: Krajowa Administracja Skarbowa 


Oto, ile alkoholu i wyrobów tytoniowych można przewieźć za granicę w UE

Szokujące wideo ‘One decision’

Polonika – portal o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą