in

Jak złożyć wniosek o wydanie polskiego paszportu osobie pełnoletniej w konsulacie?

Poniższa informacja jest przedrukiem ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

 

 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki  (podpis ten zostanie zamieszczony w nowym paszporcie).
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm (wzór zdjęcia), wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, brwi, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (w przypadku ubiegania się również o paszport tymczasowy na czas oczekiwania: 2 zdjęcia)Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL. (Uwaga: Prosimy o sprawdzenie czy polski akt urodzenia wydany po transkrypcji włoskiego aktu urodzenia, uzupełniony jest w rubryce „nazwisko rodowe matki”)
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.Uwaga: Osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn).Uwaga: Według art. 104 ust. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.) obowiązkowa jest transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (np. aktu małżeństwa) jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. 
 • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.
 • Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161). W związku z powyższym zaleca się posiadanie przy składaniu wniosku o paszport polskich odpisów aktów urodzenia/aktu małżeństwa, również jeśli osoba ma nadany numer PESEL (w niektórych przypadkach mogą okazać się pomocne odpisy zupełne). W przypadku zmiany danych zaleca się posiadanie przy składaniu wniosku o paszport aktualnych odpisów polskich aktów stanu cywilnego, odpowiednio aktu urodzenia i/lub aktu małżeństwa.Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy,a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio – dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”. Dokument paszportowy pozostaje w posiadaniu właściciela, ponowne jego okazanie w celu anulowania będzie niezbędne przy odbiorze nowego paszportu.

   

  Jeśli osoba wnioskująca nie posiadała nigdy paszportu – należy okazać polski dowód osobisty (zaleca się przedstawienie dowodu osobistego również w przypadku posiadania paszportu).

   

  W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego zaleca się zgłoszenie kradzieży na policji.

   

  W przypadku gdy osoba dorosła nigdy nie posiadała polskiego paszportu i/lub dowodu osobistego lub od wielu lat te dokumenty są nieważne, może być niezbędne przedstawienie innego dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego, np. decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego lub decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego.

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.

  W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowychserdecznych albo pary kciuków.

  Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

  Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

   

  Uwaga:  Opłatę konsularną uiszcza się gotówką na miejscu (opłaty).

 

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

Język polski, język prosty

Samotni ojcowie umierają przedwcześnie