in

Mandat i zatrzymanie pojazdu na polskich tablicach rejestracyjnych we Włoszech

Należy pamiętać, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Nieuiszczenie mandatu może skutkować zatrzymaniem pojazdu.

Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym (art. 207), kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym.

Mandat przyjęty i zapłacony w tzw. zredukowanym wymiarze (pagamento in misura ridotta) jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji.

W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę (kaucja stanowi 50% najwyższej stawki sankcji przewidzianej za dane wykroczenie), a następnie złożyć odwołanie do właściwego terytorialnie Prefekta lub Sędziego Pokoju.

Odwołanie do Prefekta powinno zostać wniesione bezpośrednio w Prefekturze (Prefettura) lub w terminie 60 dni. Odwołanie do Sędziego Pokoju (Giudice di Pace) składa się bezpośrednio w Kancelarii Sędziego w terminie 30 dni. Odwołanie powinno być sporządzone w języku włoskim. W regionie Trentino-Alto Adige może być także przygotowane w języku niemieckim, a w regionie Valle d’Aosta – w języku francuskim.

Nieuiszczenie mandatu może skutkować zatrzymaniem pojazdu. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, pojazd zostaje zatrzymany i odstawiony na autoryzowany parking depozytowy, wyznaczony przez nakładające karę służby, do czasu zapłaty mandatu. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany dodatkowo do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu.

Zatrzymany pojazd może być przestawiony na parking wybrany przez właściciela pojazdu, o ile plac postojowy spełnia wymogi stawiane przez policję. Odnośny wniosek składa się na posterunku policji w obecności właściciela placu, który podpisuje stosowne oświadczenie. W niektórych przypadkach możliwe jest zawnioskowanie o odbycie kary na terenie Polski pod warunkiem podpisania zobowiązania, iż pojazd nie będzie się poruszał w okresie karencji na terenie Włoch. Stosowną decyzję wydaje właściwie terytorialnie Prefektura.

Zwrot pojazdu następuje zawsze w „Ufficio della Polizia Stradale” (Biuro Policji Drogowej), która wydaje dokument potwierdzający zwolnienie pojazdu („carta liberatoria”). Dokument ten należy następnie okazać na parkingu depozytowym, gdzie po uiszczeniu opłaty za postój następuje zwrot pojazdu.

W sytuacji, gdy włoski kodeks drogowy przewiduje, jako sankcje za popełnione wykroczenie, zawieszenie prawa jazdy, wówczas dokument ten (nawet jeśli jest to polskie prawo jazdy) zostaje zatrzymany przez policję i przekazany do właściwej terytorialnie Prefektury. Sankcja ma miejsce także wówczas, gdy kara pieniężna (mandat) zostaje natychmiast opłacona.

W prawie każdym przypadku zatrzymania prawa jazdy następuje zakaz prowadzenia pojazdów na czas oznaczony. Okres obowiązywania zakazu jest wyznaczany przez właściwą terytorialnie Prefekturę.

Istnieje możliwość zawnioskowania przez kierowcę o wcześniejsze wydanie zatrzymanego prawa jazdy pod warunkiem podpisania oświadczenia, że nie będzie prowadził pojazdów na terenie Republiki Włoskiej w wyznaczonym sankcją okresie.

Zatrzymane prawo jazdy zazwyczaj jest przesyłane z Prefektury do polskiego konsulatu, który niezwłocznie odsyła je do Wydziału Komunikacji w Polsce, który je wystawił. W niektórych przypadkach prawo jazdy musi być odebrane bezpośrednio w siedzibie Prefektury przez kierowcę lub upoważnioną przez niego osobę. Sposób i termin odbioru zatrzymanego prawa
jazdy można ustalić w Prefekturze.

Prowadzenie pojazdu w przypadku zatrzymania prawa jazdy powoduje surowe konsekwencje. Prowadzenie pojazdu w przypadku braku prawa jazdy skutkuje postępowaniem karnym z możliwością konfiskaty pojazdu.
W przypadku, gdy kierowca zamierza złożyć odwołanie, musi złożyć na ręce policjanta kaucję wynoszącą równowartość kwoty wymierzonego mandatu, która w przypadku przyjęcia odwołania podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy jako sankcja za wykroczenie jest przewidziane zatrzymanie dowodu rejestracyjnego samochodu, dokument zostaje przesłany przez policję do odpowiedniego terytorialnie Wydziału Komunikacji (Ufficio Motorizzazione Civile). Informacje na temat, jak i gdzie nastąpi zwrot dowodu rejestracyjnego samochodu można uzyskać bezpośrednio we właściwym Wydziale Komunikacji.
W przypadku zatrzymania samochodu rzeczy osobiste, które kierowca uważa za niezbędne w celu zaspokojenia swoich potrzeb, muszą zostać natychmiast zabrane z pojazdu. Po zamknięciu samochodu na autoryzowanym parkingu strzeżonym dostęp do pojazdu jest możliwy wyłącznie za zgodą policji.

Informacja pochodzi z “Praktycznego poradnika dla obywateli polskich przyjeżdżających do Włoch” przygotowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie oraz Konsulat Generalny RP w Mediolanie

Narodowe Czytanie 2018 w Mediolanie

Dyżury konsularne w Neapolu i Florencji w listopadzie 2018 r.