in

Podatek od wartości nieruchomości posiadanych za granicą (IVIE)

Tłumaczymy, czy Polacy żyjący we Włoszech, a posiadający nieruchomości w Polsce muszą tutaj płacić za nie podatek.

IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), czyli podatek od wartości nieruchomości posiadanych za granicą, to podatek przewidziany przez art. 19, ust. 13-23 rozporządzenia z mocą ustawy nr 201 z 6.12.2011, przekształconego ze zmianami w ustawę nr 214 z 22.12.2011.

IVIE jest płacony na rzecz państwa przez podatników, którzy posiadają nieruchomości za granicą, a we Włoszech mają rezydencję podatkową, czyli większą część roku (co najmniej 183 dni w roku podatkowym) są zameldowani we Włoszech lub tutaj skupia się ich centrum interesów życiowych (osobistych bądź gospodarczych). Podatek stosuje się w podobny sposób jak podatek IMU, czyli podatek komunalny od nieruchomości znajdujących się we Włoszech. IVIE obowiązuje wszystkich właścicieli niezależnie od posiadanego obywatelstwa, którzy zamieszkują na terenie Włoch, a posiadają nieruchomości za granicą (mieszkania, domy, działki budowlane, grunty), bez względu na ich rodzaj bądź przeznaczenie.

WYSOKOŚĆ I STAWKA IVIE
IVIE jest obliczany według stawki wynoszącej 0,76% wartości nieruchomości, ustalonej na podstawie wartości katastralnej lub wartości nabycia nieruchomości lub też wartości otrzymanej poprzez pomnożenie średniego dochodu (jeżeli taki jest przewidziany przez kraj, w którym położona jest nieruchomość) przez współczynnik IMU. Jeżeli jednak otrzymana wartość jest równa lub niższa niż 200 euro (czyli wartość nieruchomości nie przewyższa kwoty 26.381 euro), jest się zwolnionym z obowiązku podatkowego IVIE. Podatnik nie musi również wykazywać w deklaracji podatkowej (quadro RM) danych związanych z nieruchomością, co nie zwalnia go z obowiązku wypełnienia formularza RW2.

W przypadku nieruchomości ulokowanych w Polsce nie jest możliwe podanie ich wartości katastralnej, dlatego do celów obliczenia zobowiązania IVIE, włoskie urzędy skarbowe najczęściej wymagają podania kosztu nieruchomości zawartego w akcie notarialnym (przeliczonego na euro, zgodnie z kursem podawanym przez włoski urząd skarbowy).
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, od podatku IVIE można odliczyć podatek od nieruchomości, który w danym roku podatkowym został już zapłacony w Polsce.

ULGOWA STAWKA IVIE
Obniżona stawka IVIE wynosząca 0,4 % dotyczy osób prowadzących działalność zarobkową za granicą, a posiadających we Włoszech rezydencję podatkową. Obowiązuje ona w przypadku nieruchomości stanowiących główne miejsce zamieszkania. Obniżenie stawki podatku IVIE do 0,4%, na pierwszą nieruchomość (prima casa) pozostaje w mocy dopóki osoba wykonuje pracę za granicą.

SPOSÓB ZAPŁATY
Podatek od nieruchomości posiadanych za granicą należy rozliczyć z włoskim organem skarbowym w rocznym zeznaniu podatkowym wypełniając stosowne pola na formularzu UNICO. Płatności dokonuje się za pomocą formularza F24 przy użyciu właściwych kodów podatkowych.

Informacja pochodzi z “Praktycznego poradnika dla obywateli polskich przyjeżdżających do Włoch” przygotowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie oraz Konsulat Generalny RP w Mediolanie

Informator „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą”

Włochy: 439 lat temu we włoskiej Capranice zmarł Sługa Boży Kardynał Stanisław Hozjusz