in

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem zamieszkałym za granicą

W Polsce, celu skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów konieczne jest złożenie stosownego wniosku w rocznym zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia.

Z możliwości wspólnego rozliczenia podatku z małżonkiem pracującym za granicą możemy skorzystać, jeśli spełnione są łącznie poniższe wymagania:

  • oboje małżonkowie muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza, że podlegają
    nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • między małżonkami musi istnieć przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
  • małżonkowie przez cały rok podatkowy muszą pozostawać w związku małżeńskim.

Warto wiedzieć
Z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów mogą skorzystać także małżonkowie, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w dowolnym państwie EOG lub Szwajcarii, albo jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w dowolnym państwie EOG lub Szwajcarii, o ile osiągnęli 75% ich całkowitych przychodów w Polsce i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, jeżeli choćby jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.

Więcej informacji zamieszczono na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Pisula: likwidując system WPHI możemy bardzo wiele zyskać

Używając innego języka zachowujemy się inaczej?