in

Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych we Włoszech

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, obowiązek uznania przez władze włoskie uzyskanego w Polsce dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe istnieje tylko w przypadku tzw. zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie wymaga oprócz odpowiedniego wykształcenia również dodatkowego zezwolenia.

Każde państwo może niezależnie określać listę zawodów regulowanych, w związku z czym niektóre zawody regulowane istniejące w Polsce mogą nie mieć swoich odpowiedników we Włoszech, i odwrotnie.

W przypadku niektórych zawodów regulowanych (lekarza, stomatologa, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, weterynarza, architekta) istnieją szczegółowe regulacje na poziomie unijnym, dzięki którym możliwe jest automatyczne uznanie dyplomu. Procedura ogranicza się do przesłania dokumentów do właściwego ministerstwa, które sprawdza ich zgodność z normami. Czas wydania decyzji nie powinien przekraczać 4 miesięcy.

W zakresie wyżej wymienionych zawodów regulowanych, wyjątek stanowią uzyskane w Polsce dyplomy pielęgniarskie. Automatycznemu uznaniu podlegają wyłącznie dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia licencjackie są uznawane w oparciu o zasadę praw nabytych, o ile osoba pracowała w zawodzie przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Podobnie uznawane są kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 7 lat. Zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów wydają Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce.
Osoby, które nie spełniają tych warunków, a pragną podjąć pracę w krajach UE, mogą ukończyć tzw. studia pomostowe w Polsce. Do podjęcia tych studiów uprawnia dyplom pielęgniarki – pięcioletniego liceum medycznego, dwuletniej, dwuipółletniej oraz trzyletniej medycznej szkoły zawodowej oraz położnej – dwuletniej i dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej. Możliwe jest również uzupełnienie wykształcenia na wybranej uczelni włoskiej prowadzącej studia na odpowiednim kierunku.

Uznanie dyplomu w pozostałych zawodach regulowanych (jak np. prawnik, inżynier, psycholog, nauczyciel , itp.) nie odbywa się automatycznie, a każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwe dla danego zawodu ministerstwo. W przypadku znaczących różnic w okresie trwania lub programie nauki, do uzyskania prawa wykonywania zawodu na terenie Włoch może być konieczne udowodnienie posiadanego doświadczenia zawodowego, odbycie dodatkowych praktyk lub zdanie egzaminu.

W przypadku zawodów nieregulowanych, uznania dyplomu dokonuje de facto pracodawca. Do uznania kwalifikacji zawodowych konieczne będzie dokonanie legalizacji uzyskanych w Polsce dyplomów lub świadectw oraz ich tłumaczeń. Bliższe informacje w sekcji Uznawanie wykształcenia.

Wykaz zawodów regulowanych we Włoszech
Wykaz zawodów regulowanych w Polsce

Informacja pochodzi ze strony Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

Procedura uznawania polskich świadectw i dyplomów we Włoszech

Przywrócenie kontroli na przejściach granicznych Włoch