in ,

Włochy: Trzynasta pensja – oto jak jest naliczana

Komu przysługuje trzynasta pensja we Włoszech i jak jest naliczana? Wyjaśniamy.

Trzynasta pensja przysługuje każdej osobie zatrudnionej we Włoszech, również osobom pracującym na godziny jako opiekunki i pomoce domowe.

Trzynasta pensja przysługuje każdej osobie zatrudnionej we Włoszech, również osobom pracującym na godziny jako opiekunki i pomoce domowe.

Jak jest naliczana trzynasta pensja?

Trzynastka jest nalicza na podstawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika jaki otrzymał na przestrzeni całego roku kalendarzowego.

Do naliczenia trzynastej pensji brana jest długość okresu zatrudnienia. Jeżeli pracownik pracuje u danego pracodawcy od 12 miesięcy, wówczas jego trzynasta pensja będzie sumą 12 jednostek miesięcznych. W przypadku, kiedy okres zatrudnienia wynosi na przykład 6 miesięcy, wówczas pod uwagę procent pensji z tych 6 miesięcy, które przepracował.


Warto wiedzieć:

Przez cały przepracowany miesiąc rozumie się pracę dłuższą niż 15 dni.


W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, np. na pół etatu (part time), pracownikowi przysługuje trzynastka, naliczona proporcjonalnie do ilości godzin pracy. Jeżeli jesteś zatrudniony na 20 godzin tygodniowo, a pełny etat to 40 godzin pracy, otrzymuje 50% sumy, która przysługuje pracownikom zatrudnionym na cały etat.

Jeśli w ciągu roku, pracownik zmienił rodzaj umowy, np. z part time przeszedł na cały etat, jego trzynasta pensja naliczana będzie osobno za okres przepracowany na pół etatu i na pełny etat.

Trzynasta pensja narasta w zależności od długości zatrudnienia w ciągu roku, więc jeśli pracownik jest nieobecny, jego dodatkowe wynagrodzenie nie rośnie.

Istnieją jednak przypadki, gdzie nawet jeśli pracownik nie pracuje, narasta jego trzynasta pensja. Należą do nich nieobecności związane z:

– urlopem z powodu ślubu, tzw. congedo matrimoniale,

– chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem,

– płatnym urlopem,

– urlopem macierzyńskim (dwa miesiące przed porodem i trzy miesiące po urodzeniu),

– dodatkową godzinę na karmienie.

 

Od sumy trzynastki odejmuje się nieobecności z powodu:

– choroby lub nieszczęśliwego wypadku pracownika (nieobecność dłuższa od gwarantowanej),

– strajku,

– nieobecności nieusprawiedliwionych,

– odbycia służby wojskowej,

– urlopu wychowawczego.

Trzynastka jest wypłacana w grudniu, ale nie jest naliczana razem z grudniową pensją.

Podobnie jak miesięczne wynagrodzenie, tredicesima jest opodatkowana.


Warto wiedzieć:

We Włoszech również emeryci i renciści otrzymują trzynastą pensję, dotyczy to także ich spadkobierców (dzieci, wnuków lub spadkobierców na mocy testamentu) w przypadku, gdy emeryt lub rencista zmarł w trakcie roku.


Sposób naliczania trzynastej pensji osób zatrudnionych w charakterze opiekunów lub pomocy domowych

Osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowych (colf) i opiekunek (badanti) także mają prawo do otrzymania trzynastej pensji i nie zależy to od tego, czy pracują w pełnym wymiarze godzin u tego samego pracodawcy.

W przypadku, gdy pomoc domowa lub opiekunka otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, wystarczy jej zapłacić dodatkową (podwójną) pensję grudniową.

Jeżeli natomiast colf lub badante zatrudniona jest na godziny jej trzynastka naliczana jest w następujący sposób: stawka godzinową zostaje pomnożona przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu tygodnia, a wynik pomnożyć przez 52 (tygodnie w ciągu roku). W ten sposób wyliczone zostaje średnie roczne wynagrodzenie pracownika, które następnie należy podzielić przez 12 (ilość miesięcy). Uzyskana suma jest dodatkowym uposażeniem, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi w grudniu.

Trzynastka pomocy domowych i opiekunek narasta w ciągu roku, dlatego też wyniesie tyle dwunastych części, ile miesięcy przepracował pracownik.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest u wielu pracodawców, każdy z nich zobowiązany jest do wypłaty trzynastej pensji w stosunku do godzin pracy i stawki za godzinę.

W przypadku, gdy colf lub badante nie ma stałej ilości godzin pracy, np. jeden tydzień pracuje trzy godziny, a drugi pięć, aby móc obliczyć dodatkowe wynagrodzenie należy najpierw wyliczyć średnią miesięczna pensję, która będzie podstawą do naliczenia trzynastki.

Danuta Wojtaszczyk

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Bollo auto, czyli podatek od posiadania pojazdu we Włoszech

Włoski minister: Dzieciątko Jezus może urodzić się 2 godziny wcześniej