in

Jak zrealizować włoską receptę w innym państwie UE ?

Tłumaczymy, jak musi wyglądać i jakie informacje powinna zawierać recepta, którą będzie można zrealizować za granicą.

Recepta transgraniczna została wprowadzona, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.

Lekarz może wystawić taką receptę, jeśli pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż kraj zamieszkania. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w kraju zamieszkania.

UWAGA!

Niektóre leki mogą nie być dopuszczone do sprzedaży lub mogą być niedostępne w innym kraju, nawet w obrębie UE.

Jakie informacje musi zawierać recepta transgraniczna?

Nie ma określonego wzoru lub formatu recepty transgranicznej. W większości przypadków recepta używana w Twoim kraju zamieszkania powinna już zawierać wystarczające informacje, aby można było ją zrealizować w innym kraju UE. Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej:

  • dane pacjenta: pełne nazwisko i imię, data urodzenia
  • data wystawienia recepty
  • dane lekarza wystawiającego receptę: pełne nazwisko i imię, kwalifikacje zawodowe, dane umożliwiające bezpośredni kontakt, adres (w tym kraj) oraz podpis (własnoręczny lub cyfrowy)
  • nazwa przepisywanego produktu: nazwa powszechnie stosowana (zamiast nazwy handlowej, która może być różna w zależności od kraju), postać (tabletka, roztwór itp.), ilość, dawka (moc) i sposób dawkowania.

 

Recepty podlegają zasadom obowiązującym w kraju, w którym są realizowane. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe – na przykład może okazać się, że przepisy nie dopuszczają takiej samej liczby dni dawkowania.

E-recepty

Jeśli lekarz wystawił ci elektroniczną receptę, a Ty zamierzasz skorzystać z niej w innym kraju UE, poproś go również o tradycyjną receptę na papierze. E-recepty nie zawsze są uznawane za granicą.

Podstawa prawna

Źródło: Europa.eu

 

WHO: do 2030 r. cukrzyca będzie na 7. miejscu wśród przyczyn śmierci

Milenialsi – pokolenie aplikacji