in ,

Anna Smolińska opowiada o oświacie polonijnej we Włoszech

Kilka dni temu w Warszawie zakończył sie V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Na towarzyszących mu forach poruszono m.in. kwestię edukacji polonijnej i trudności, z jakimi boryka się polonijne szkolnictwo. Anna Smolińska – prezes Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu, dyrektor Polskiej Szkoły Kultury i Języka Polskiego oraz prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech w wywiadzie dla RadioZagranica.pl opowiedziała o problemach oświaty polonijnej we Włoszech.

 

Anna Smoliska, prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

W dniach 20-23 września w Warszawie odbył się V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wydarzenie wpisało się w narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i zgromadziło ponad 600 delegatów z 40 krajów. Przedstawiciele Polonii debatowali w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturarmi polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Wydarzenie zosta­ło dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W Światowym Forum Edukacji Polonijnej wzięła udział minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Szefowa MEN poinformowała uczestników Forum, że ukończo­ne zostały prace nad przygoto­waniem projektu ustawy wpro­wadzającej możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych, a dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę “polska szkoła”.

W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej dokonano wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Polonijny 2018.

Z rąk Minister Edukacji Narodowej- Anna Zalewska, Senator Janiny Sagatowskiej, Tomasza Różniaka Tomasz Różniak członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” nagrody otrzymały:

Jolanta Szybka (Francja) – sekcja polska w Strasburgu,

Renata Maciejczak (Irlandia) – Polska Szkoła w Galway / Polish School in Galway im. W. Szymborskiej,

Sylwia Woźniak (Włochy) – SPK w Rzymie Szkola Polska w Rzymie.

Warto nadmienić, że dwa dni wcześniej, tj. 19 września Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przewodniczy­ła posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dyskutowali m.in. o wyzwaniach oświaty polskiej za granicą, wspomaganiu nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, a także przekazali informację o sytuacji polskiej oświaty w poszczególnych krajach. Szefowa MEN poinformowała, że w 2019 roku planowane jest uruchomienie projektu dotyczą­cego przygotowania specjalnych podręczników dla uczniów polonijnych.

– Będą one dostosowane do potrzeb uczniów w poszczególnych państwach – wskazała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że młodzi członkowie Polonii uczą się języka ojczystego w różnych typach szkół na całym świecie: 17 tys. polskich uczniów uczy się Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, 180 tys. w szkołach społecznych.

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej było dobrą okazją do przypomnienia o zrealizowa­nych i realizowanych działaniach MEN dla dzieci i nauczycieli polskich za granicą. Jednym z najważniejszych jest spełnie­nie postulatu polskich środo­wisk oświatowych za granicą o umożliwienie nauczycielom szkół polonijnych ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawo­dowego. Kolejna istotna kwe­stia to zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na „szkoła polska” jako oddanie rzeczywistej roli tych placówek w procesie zachowania tożsa­mości dzieci polskich za grani­cą. Warto podkreślić również działania na rzecz wspomaga­nia nauczania języka polskiego za granicą, w tym m.in.: dosko­nalenie zawodowe nauczycieli, program „Rodzina Polonijna”, organizowanie obozów edukacyj­nych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażanie szkół w podręczni­ki. Niezwykle istotne jest także wspieranie uczniów powracają­cych do kraju przez zapewnienie dzieciom polskich pracowników migrujących możliwości uczenia się języka polskiego, historii, geo­grafii, kultury polskiej i innych przedmiotów.

 

Na tegorocznym Zjeździe w Warszawie obecna była także Anna Smolińska – prezes Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu, dyrektor Polskiej Szkoły Kultury i Języka Polskiego oraz prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, która w rozmowie z RadioZagranica.pl opowiada m.in., z jakimi problemami borykają się szkoły polonijne we Włoszech i jak bardzo ważne jest, by takieplacówki powstawały i działały.

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Anną Smolińska, który przeprowadziła Ewa Plisiecka

Promocja albumu Grzegorza Gałązki “Święty Jan Paweł II i jego Europa”

Kolejny strajk Ryanaira. Odwołano 190 lotów