in

„Dobry start” już w tym roku szkolnym

30 listopada to nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o wyprawkę w ramach programu „Dobry start”. O czym jeszcze warto pamiętać? Sprawdź!

300 zł jednorazowego wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej to pomoc, którą rodzina otrzyma na każde, rozpoczynające rok szkolny dziecko. W tym celu wymagane jest złożenie stosownego wniosku w ściśle określonym terminie – od 1 lipca do 30 listopada. Pomoc w ramach tego programu przyznawana jest bez względu na dochód.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”?

Wnioski mogą być składane przez: rodziców dziecka, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych dziecka. W sytuacji, gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek może być złożony przez rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dla kogo przeznaczone jest to świadczenie?

„Dobry start” to wsparcie dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny, aż do skończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pomoc będzie trwała do momentu ukończenia 24. roku życia.

Warto zwrócić uwagę, że jest to skierowane do dzieci uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. Wyjątek stanowią szkoły policealne i szkoły dla dorosłych, szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

„Dobry start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowane przez dokładnie te same instytucje, które obsługują w sprawach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, czyli: urzędy miasta czy gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica, który ubiega się o to wsparcie. W przypadku powiatów w tym celu wyznaczone zostały powiatowe centra pomocy rodzinie.

„Dobry start” a świadczenia z innych krajów

Z uwagi na to, że świadczenie „Dobry start” nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenie to można pobierać niezależnie od świadczeń rodzinnych uzyskiwanych w innych państwach członkowskich UE oraz EOG i w Szwajcarii.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 


Zobacz także:

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

E-dowód – czy jest się czego bać?

Włochy: 85-letnia turystka z Polski utonęła w Adriatyku