in

Polsko-watykańskie konsultacje polityczne w Warszawie

Minister Witold Waszczykowski oraz wiceminister Joanna Wronecka spotkali się w środę z przebywającym w Polsce podsekretarzem ds. Stosunków z Państwami Stolicy Apostolskiej ks. prałatem Antoine’em Camillerim.

FOT. M.JASIULEWICZ/ S.INDRA/ MSZ

Rozmowa szefa MSZ z ks. prałatem Camillerim poświęcona było możliwościom pogłębiania współpracy, zarówno w ramach relacji bilateralnych, jak i na forum organizacji międzynarodowych. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, m.in. na rzecz ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej oraz w zakresie walki z ubóstwem. Rozmówcy szczególną uwagę poświęcili kwestiom polskich priorytetów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, omówili także aktualne zagadnienia w polityce międzynarodowej. Rozmowy dotyczyły również sytuacji w Europie Wschodniej, w tym zwłaszcza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Z kolei podczas polsko-watykańskich konsultacji, którym przewodniczyła wiceminister Joanna Wronecka, omówiono kwestie dwustronne, w tym możliwości wzmocnienia współpracy na rzecz pokoju, pojednania między narodami oraz ochrony praw człowieka. Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła, że Polska nadal będzie współpracować ze Stolicą Apostolską w tych obszarach, zarówno na forum ONZ, jak i innych organizacji międzynarodowych. Potwierdziła również wolę dalszej intensyfikacji dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, także na poziomie wiceministrów resortu spraw zagranicznych. Dyskutowano także o aktualnych zagadnieniach w polityce europejskiej i międzynarodowej. Tematem rozmów była m.in. sytuacja w Europie Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na sytuację na Ukrainie. Dużą uwagę rozmówcy poświęcili zagadnieniom dotyczącym polskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego na Wschodzie. Rozmowy dotyczyły ponadto kryzysu migracyjnego i uchodźczego oraz konieczności znalezienia właściwych metod i instrumentów dla jego rozwiązania poprzez powiązanie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Przedstawiciele Polski i Watykanu odnieśli się także do kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z konfliktów lokalnych i regionalnych, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w Afryce.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Serwis Ministerswta Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl

Eurostat: Polska z minimalnym wzrostem liczby ludności

Wspomnienia z rajdu „Rzymskimi śladami Karola Wojtyły”