in

Ślub we Włoszech: Oto jak go zarejstrować w Polsce

Aktualną podstawę prawną dla możliwości rejestracji w Polsce małżeństw, które nastąpiły za granicą dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zgodnie z ww. aktem prawnym rejestracja taka może nastąpić w formie:

  • rejestracji w rejestrze stanu cywilnego małżeństwa, które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego(art.99),
  • transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli małżeństwo zostało zawarte za granicą i na potwierdzenie tego zdarzenia został sporządzony dokument stanu cywilnego (art. 104),
  • odtworzenia, jeżeli małżeństwo miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tego zdarzenia sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale uzyskanie odpisu tego dokumentu nie jest możliwe albo wiąże się z poważnymi trudnościami (art. 109).

Wniosek o dokonanie jednej z powyższych czynności może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie małżeństwa podlegające rejestracji, transkrypcji albo dokument podlegający odtworzeniu, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w dokonaniu tej czynności. Mimo, iż przepisy powyższe wprost nie stanowią o możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika, na gruncie obecnych regulacji należy dopuścić także taki sposób dokonania tej czynności. Jeśli taka rejestracja będzie załatwiana przez pełnomocnika, osoba uprawniona przepisami do złożenia wniosku, winna sporządzić dla pełnomocnika stosowne upoważnienie. Upoważnienie winno zostać sporządzone z poszanowaniem reguł wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto wiedzieć
Wniosek o transkrypcję lub odtworzenie można złożyć do kierownika także za pośrednictwem polskiego konsula. W takim przypadku wniosek kierowany jest do załatwienia wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w kraju.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rejestracji – wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
  • w przypadku transkrypcji – zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji,
  • w przypadku odtworzenia – dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię wraz z tłumaczeniem tych dokumentów, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (w przypadku transkrypcji – 50 zł, w przypadku rejestracji i odtworzenia – 39 zł).

Stosownie do norm wynikających z ww. aktu prawnego, wniosek w tych sprawach składa się do wybranego (dowolnego) kierownika urzędu stanu cywilnego, który dokonuje takiej rejestracji w trybie czynności materialno-technicznej.

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i nie podlegają zwrotowi. Kierownik urzędu stanu cywilnego może wydać z akt zbiorowych dokument w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem. Jednocześnie, na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, kierownik może wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

Jeżeli zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję/odtworzenie albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji/odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Warto wiedzieć
Co do zasady, nie istnieje obowiązek transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Niemniej, transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl


Zobacz także:

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Elektroniczna usługa ZUS w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków we Włoszech

Scioglilingua, czyli włoskie łamańce językowe