in

Wybierasz się do Polski? Oto jakim dokumentem lepiej się posługiwać

Przed wyjazdem warto dowiedzieć się, co możne nas spotkać legitymując się włoskim dokumentem tożsamości w ojczyźnie.

Wybierasz się w najbliższym czasie do Polski i posiadasz także obywatelstwo włoskie? Przed wyjazdem warto dowiedzieć się, co możne nas spotkać legitymując się włoskim dokumentem tożsamości w ojczyźnie.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi w ostatnim czasie przez obywateli polskich posiadających podwójne obywatelstwo przy przekraczaniu granic, np. polskim i włoskim Komenda Główna Straży Granicznej wydała kilka miesięcy temu komunikat, z którego wynika, że osoba o podwójnym obywatelstwie, podróżująca do Polski, jako obywatel państwa polskiego, musi podczas kontroli granicznej zawsze przedstawić polski dokument tożsamości. W przeciwnym razie będzie traktowana jak zagraniczny turysta.

Czy dla polskich podróżnych jadących do Polski z Włoch może to stanowić problem?

Owszem, jeśli przekraczamy granicę z włoskim paszportem lub dowodem osobistym i przyznamy się do tego, że posiadamy też obywatelstwo polskie możemy zostać inaczej potraktowani. Na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej czytamy: “Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. (…) Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy”. W komunikacie nie wyjaśniono jednak, jakie poniesiemy konsekwencje, jeżeli nie dysponujemy polskim dokumentem.

Dlatego też najlepiej podróżować do ojczyzny z polskimi dokumentami, a jeśli już zdecydowaliśmy udać się do Kraju z włoskim paszportem będziemy traktowani jak obywatel tego państwa odwiedzający kraj strefy Schengen. Także i w tym przypadku możemy napotkać na problemy, ponieważ jako włoski turysta możemy przebywać na terenie Polski do 90 dni w okresie 180-dniowym. 91-ego dnia przebywania w strefie Schengen jako włoski turysta, jeśli nie zgłosiliśmy naszego pobytu w kraju, urzędnik może uznać, że złamaliśmy prawo i grozi nam kara, a to, czy jej unikniemy, zależy od dobrej woli urzędnika straży granicznej. Należy pamiętać, że przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia obowiązującego prawa, takimi jak np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu.

Czy w tym wypadku warto powołać się na polskie obywatelstwo? 

Komunikat i tu nie podaje prostej odpowiedzi. Czytamy w nim: “W takim przypadku (powołania się na polskie obywatelstwo po nadużyciu prawa do 90-dniowego pobytu) nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP”.

 

 

opr. Anna Malczewska na podst. komunikatów Komendy Głównej Straży Granicznej


PODSTAWY PRAWNE 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim:

Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych:

Art. 3. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych:

Art. 4.1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Art. 4.2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.

Obywatelstwo włoskie w momencie ukończenia 18 roku życia

Polonijny Dzień Kobiet w Rzymie. „Dziewczyny piszczą!”