in

Wybory do Sejmu i Senatu RP. Jak głosować we Włoszech

Tłumaczymy, co trzeba zrobić, by móc wziąć udział w głosowaniu we Włoszech w wyborach do Sejmu i Senatu RP 13 października. Pamiętaj, jeszcze tylko do 10 października możesz wpisać się do spisu wyborców!

13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oto, co zrobić, by wziąć w nich udział mieszkając w Niemczech.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE WE WŁOSZECH ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem,
 • w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl .

Włochy: Prace konserwatorskie pomnika 3. Dywizji Strzelców Karpackich na Monte Cassino

Olga Tokarczuk została laureatką Nagrody Nobla