in

Pomoc konsularna dla Polaków we Włoszech w nagłych przypadkach

Oto, na jaką pomoc może liczyć Polak ze strony polskich placówek dyplomatycznych we Włoszech.

Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Każdy polski obywatel przebywający w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Urzędu z prośbą o pomoc konsularną pod numerem telefonu +39 06 36 204 300. Poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy można zadzwonić pod numer alarmowy: +39 335 599 5212.

Kompetencje terytorialne Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej to:   12 regionów Włoch (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Marche, Molise, Sardynia, Sycylia, Toskania i Umbria) oraz Republika San Marino. Wydział Konsularny pozostaje również właściwy dla Republiki Malty.

 

Każdy polski obywatel przebywający mediolańskim okręgu konsularnym może zwrócić się do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie z prośbą o pomoc konsularną pod numerami telefonów: + 39.02.48.01.89.78, + 39.02.48.01.90.84. Poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy można zadzwonić pod numer alarmowy: +39.335.56.85.786.

Kompetencja terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie to8 regionów Włoch (Dolina Aosty, Emilia Romania, Friuli Wenecja-Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Trydent Górna-Adyga, Wenecja Euganejska ).

UWAGA!

Z numerów alarmowych można korzystać tylko w sytuacjach losowych, wymagających nagłej interwencji konsula np. wypadki, zgony, zatrzymania (czynny poza godzinami urzędowania) poza godzinami urzędowania polskich placówek dyplomatycznych. Pod tymi numerami telefonu nie udziela się zwykłych informacji z zakresu działania ani Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, ani Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

 

W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

 • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
 • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto ambasady albo konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;
 • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

 

Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

 

Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

 1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
 3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
 • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
 • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
 • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
 • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
 • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają, np. polskie i włoskie, są na terytorium Włoch traktowane jak obywatele włoscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie sprawy paszportowe i prawne).

 

Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, na jaką chciałby liczyć obywatel polski.

 

Konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy)
 • wpływać na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Włoch (konsul może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia wjazdu na terytorium tego kraju);
 • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

 

Podstawa prawna:

Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274, z późn. zm.).

Informacja pochodzi ze stron: Ambasady RP w Rzymie oraz Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

 


Śmierć Polaka we Włoszech. Sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski

Zapisy on line do szkoły polskiej ANDERS w Marche i Umbrii

Małżeństwo leczy serce?