in ,

Procedura uznawania polskich świadectw i dyplomów we Włoszech

Wydane w Polsce świadectwa i dyplomy mogą być uznawane we Włoszech jako dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie, równoważne dokumentom włoskiem, pod warunkiem ich odpowiedniego przygotowania. Wymagana procedura jest następująca.

Świadectwa szkolne

 1. Potwierdzenie autentyczności świadectwa w kuratorium oświaty, któremu podlega szkoła, która wydała świadectwo.
 2. Legalizacja świadectwa i tłumaczenia w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille”.
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język włoski u tłumacza, który złożył wzór pieczęci i podpisu w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
 4. Potwierdzenie zgodności wykształcenia uzyskanego w Polsce z włoskim systemem edukacyjnym przez Wydział Konsularny Ambasady Włoch w Warszawie, w postaci zaświadczenia „dichiarazione di valore”.

Tak przygotowane świadectwa szkolne są równoważne świadectwom włoskim:

 • uprawniają do kontynuacji nauki w szkołach podstawowych i średnich we Włoszech,
 • stanowią podstawę do starania się o przyjęcie na studia wyższe (pod warunkiem zdanego egzaminu dojrzałości i udokumentowanego co najmniej 12-letniego okresu nauki),
 • potwierdzają okres odbytej nauki, uzyskany poziom wykształcenia i ewentualną specjalizację np. do celów starania się o pracę.

Dyplomy szkół wyższych:

 1. Potwierdzenie autentyczności świadectwa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie lub innym ministerstwie lub instytucji, która sprawuje nadzór nad uczelnią, która wydała dyplom.
 2. Legalizacja świadectwa i tłumaczenia w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille”.
 3. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język włoski u tłumacza, który złożył wzór pieczęci i podpisu w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
 4. Potwierdzenie zgodności wykształcenia uzyskanego w Polsce z włoskim systemem edukacyjnym przez Wydział Konsularny Ambasady Włoch w Warszawie, w postaci zaświadczenia „dichiarazione di valore”.

Tak przygotowane dyplomy szkół wyższych są równoważne dyplomom włoskim i – potwierdzają posiadanie wykształcenia wyższego oraz uzyskaną specjalizację, np. dla celów podjęcia pracy.

W przypadku niektórych zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania dodatkowych uprawnień (np. lekarz, pielęgniarka, adwokat i wiele innych), oprócz przygotowania dyplomu może być wymagana dodatkowa dokumentacja.

Osobom przeprowadzającym procedurę konieczną do uznania dyplomu szkoły wyższej, zalecamy również analogiczne przygotowanie świadectwa maturalnego, które w pewnych przypadkach może być wymagane do podjęcia pracy (dyplom szkoły wyższej nie jest traktowany jako dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego, albo zdanie egzaminu dojrzałości).

Polskie konsulaty nie posiadają uprawnień do legalizowania, ani wydawania zaświadczeń o równoważności polskich świadectw i dyplomów do użytku we Włoszech.

Wymienione wyżej konieczne czynności nie muszą być wykonywane osobiście przez właściciela dyplomu lub świadectwa, ale może je przeprowadzić dowolna osoba posiadająca oryginał dokumentu. Do legalizacji, zlecenia tłumaczenia i uzyskania „dichiarazione di valore” przez osoby trzecie nie jest wymagane pełnomocnictwo ich właściciela.

 

Uznawanie włoskich świadectw i dyplomów w Polsce

Świadectwa szkolne i dyplomy szkół wyższych mogą być uznawane w Polsce do celów zawodowych lub kontynuacji nauki pod warunkiem ich uprzedniego przygotowania zgodnie z następującą procedurą:

Świadectwa maturalne

Włoskie świadectwo maturalne jest uznawane w Polsce z mocy prawa, tzn. bezpośrednio przez uczelnię lub pracodawcę. Świadectwo można złożyć (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski) na uczelni lub przedstawić pracodawcy bez potrzeby uprzedniego zatwierdzania go przez polskie instytucje i organy administracji.

Świadectwo przedstawiane w celu podjęcia studiów wyższych powinno zawierać informację, że uprawnia do ich podjęcia i ewentualnie wskazywać, jakich kierunków te uprawnienia dotyczą.

Uprawnienia do studiowania w Polsce na podstawie świadectwa uznawanego z mocy prawa są analogiczne jak w kraju wydania dokumentu – zatem jeżeli upoważniają w danym państwie do studiowania tylko na wybranych kierunkach, posiadacz takiego dokumentu będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na podobny kierunek studiów w Polsce.

 

Świadectwa szkolne potwierdzające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie

Wniosek o uznanie świadectwa należy złożyć w polskim kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Do wglądu oryginał lub duplikat świadectwa, którego autentyczność potwierdziło włoskie kuratorium oświaty (provveditorato agli studi) nadzorujące daną szkołę. Właściwe kuratorium znajduje się w mieście będącym siedzibą prowincji, w której funkcjonuje szkoła wydająca świadectwo.

Świadectwo powinno być zalegalizowane w Prefekturze, w miejscowości, w której znajduje się kuratorium oświaty. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille”.

 1. Wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
 2. Wykaz przedmiotów i innych zajęć wraz z uzyskanymi ocenami;
 3. Informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
 4. Informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie we Włoszech, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej.

 

Dyplomy szkół wyższych

W przypadku dyplomów szkół wyższych należy skontaktować z instytucją polską ENIC-NARIC Polska (przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl

tel.: 0048 22 628 67 76

fax: 0048 22 628 35 34

Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departamentu Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

 

W przypadku niektórych zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania dodatkowych uprawnień (np. lekarz, pielęgniarka, adwokat i wiele innych), oprócz przygotowania dyplomu może być wymagana dodatkowa dokumentacja.

Informacja pochodzi ze strony Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie


Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Dąb Józef z Wiśniowej Europejskim Drzewem Roku 2017. Video

Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych we Włoszech