in

Rzym: Seminarium poświęcone problematyce przemocy

W siedzibie Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie 5 czerwca br. odbyło się zamknięte seminarium – okrągły stół poświęcony problematyce przemocy, zorganizowany przez Ambasadę RP w Rzymie.
Podczas konferencji polscy i włoscy eksperci prawnicy, przedstawiciele resortów sprawiedliwości, spraw zagranicznych, policji, a także prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc ofiarom oraz praktycy szpitalni wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie procedur i pomocy ofiarom przemocy.

Program konferencji został podzielony na następujące bloki tematyczne:

· Ochrona ofiar przemocy w prawie karnym – obowiązujące przepisy i projekty nowych rozwiązań ustawowych;

· Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy na Pogotowiu Ratunkowym;

· Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – polska procedura, włoska procedura;

· Rola Prokuratury – postępowanie w następstwie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

· Przebieg procesu. Gwarancje ochrony pokrzywdzonych, w tym ofiar przemocy, w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ofiar szczególnie wrażliwych, małoletnich;

· Znaczenie organizacji pomagających ofiarom przemocy, specjalnych „okienek”, do których mogą zwracać się ofiary, sieć pomocowa.

Zwrócono uwagę m.in. na podobieństwa, ale też i różnie w polskich i włoskich ustawodawstwach i praktyce poszczególnych instytucji. Z dużym zainteresowaniem strony włoskiej spotkało się wystąpienie dotyczące Niebieskiej Karty i jej funkcjonowania. Przedstawiciel Prokuratury w Tivoli zaprezentował m.in. broszurę skierowaną do ofiar przemocy, którą przekazano placówce do wykorzystania (zostanie przetłumaczona na język polski, a następnie będzie udostępniana również do polskiego odbiorcy we Włoszech). O seminarium została z wyprzedzeniem poinformowana Agencja Praw Podstawowych, która na potrzeby spotkania przekazała publikacje „Podręcznik o dostępie do wymiaru sprawiedliwości”.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

 

 

 

Oto, ile tysięcy bakterii żyje na europejskich banknotach

Oto, jakie warunki musi spełnić Polak, który chce przebywać we Włoszech ponad trzy miesiące