in ,

Oto, jakie warunki musi spełnić Polak, który chce przebywać we Włoszech ponad trzy miesiące

Jakie warunki musi spełnić Polak, który chce zamieszkać we Włoszech dłużej niż trzy miesiące? Tłumaczymy.

Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej przysługuje prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkiwania w krajach wspólnoty. Podczas podróży po krajach UE wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo.

We Włoszech pobyt obywateli UE i członków ich rodzin reguluje ustawa  nr 30/2007 wraz z jej nowelizacją nr 32/2008.

Fot. Pixabay.com

Pobyt obywatela UE do 3 miesięcy

Pobyt na terytorium Republiki Włoskiej maksymalnie przez okres do 3 miesięcy nie wymaga od obywatela polskiego dodatkowych formalności, poza spełnieniem obowiązku meldunkowego w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu. Należy jednak pamiętać, że we Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy. Dopełnić go powinien obywatel włoski (bądź innej narodowości, spełniający warunki do legalnego pobytu w państwie) goszczący w swoim domu cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji (Commissariato della Polizia di Stato) jego pobyt oraz podać dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich administracja.

Pobyt obywatela UE powyżej 3 miesięcy

Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga od obywatela polskiego wystąpienia do Urzędu Gminy (Ufficio del Comune) właściwego dla miejsca pobytu o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica).

Warunkiem uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów potwierdzających:
– legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch, lub

– posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, lub

– naukę w zarejestrowanych szkołach i ośrodkach oraz posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

Minimalne, roczne zasoby materialne

Minimalne zasoby materialne jakie należy udokumentować, w przypadku nieposiadania pracy, by móc zameldować się we Włoszech w 2019 r. są następujące:

– Euro 5.954,00 – Wnioskodawca

– Euro 8.931,00 – Wnioskodawca + 1 osoba z rodziny

– Euro 11.908,00 – Wnioskodawca + 2 osoby z rodziny

– Euro 14.885,00 – Wnioskodawca + 3 osoby z rodziny.

Posiadanie zasobów materialnych można udowodnić poprzez odpowiednią dokumentację (m.in. zaświadczenie o pobieraniu emerytury, zeznanie dochodowe, informacje o posiadanych papierach wartościowych, poręczenie, książeczki oszczędnościowe, wyciąg z konta bankowego) lub poprzez dokumentację zastępczą przewidzianą przez art. 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Republiki nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r. (tzw. oświadczenia własne).

W przypadku potwierdzenia dochodów za pomocą oświadczenie własnego (autodichiarazione), dokument ten musi zawierać dokładne informacje pozwalające na dokonanie kontroli (także drogą losową) odnośnie posiadanych zasobów ze strony odpowiednich włoskich urzędów.

Na podstawie przedstawionych przez polskiego obywatela odpowiednich dokumentów, wpis do rejestru osób zameldowanych uzyskuje on sam, a także jego małżonek, pozostające na utrzymaniu dzieci (do 21 roku życia) oraz rodzice, nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa UE.

Wniosek

W momencie złożenia wniosku o zameldowanie, wydawane jest potwierdzenie dokonania tej czynności (ricevuta d’iscrizione anagrafica), równoważne dotychczasowemu pozwoleniu na
pobyt. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia, ważny na wyjazd z tego kraju);

2) włoski numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale), wydany przez kompetentny urząd
podatkowy (Agenzia delle Entrate);

3) oświadczenie o miejscu zamieszkania;

4) potwierdzenie uzyskiwania dochodów z wykonywanego stosunku pracy (również emerytury lub renty), posiadania odpowiednich (wymaganych ustawą) własnych środków finansowych, bądź ewentualnie ważną umowę o pracę z określonymi numerami identyfikacyjnymi ubezpieczenia społecznego INPS i INAIL, lub tzw. lettera di assunzione, tj. deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia, a także zawiadomienie o zatrudnieniu wysłane przez pracodawcę do kompetentnego terytorialnie biura pośrednictwa pracy (comunicazione al Centro per l’impiego).

Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców, obywatel polski będzie mógł otrzymać włoski dowód osobisty (carta d’identità). Dokument ten nie będzie jednak upoważniać do przekraczania granicy Włoch (documento non valido per espatrio).

Okres, na jaki będzie ważne zameldowanie powinien być taki sam, jak udowodniony w przedstawionej dokumentacji okres spełnienia wymienianych warunków. Obywatele UE przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Italii przez okres 5 lat, uzyskają automatycznie prawo stałego pobytu (diritto al soggiorno permanente).

Po otrzymaniu wpisu potwierdzającego zameldowanie należy udać się do kompetentnej w stosunku do miejsca zameldowania przychodni (ASL), gdzie składa się wniosek o wydanie włoskiej książeczki zdrowia (tessera sanitaria) oraz dokonuje wyboru lekarza rodzinnego (medico di famiglia).

Niespełnienie wymogów
W ramach ustalonej procedury wpisu do rejestru mieszkańców we włoskich gminach, jeśli obywatel Polski nie spełnia warunków koniecznych do uzyskania wpisu na pobyt przekraczający 3 miesiące, kompetentne terytorialnie Biuro Ewidencji Ludności (Ufficio Anagrafe) odmawia wpisu do rejestru. Od decyzji odmownej możliwe jest wniesienie odwołania do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 rozporządzenia z mocą ustawy nr 30 z dnia 6 lutego 2007 roku.

mm

źródło: Konsulat Generalny w Mediolanie, NaszSwiat.it

Rzym: Seminarium poświęcone problematyce przemocy

Dichiarazione dei redditi: Ulgi i odliczenia od podatku w 2019 r.